38.- Hộ Pháp.

38. Thánh Thất Kim Biên (Tân Báo Ân Đường), đêm 17-3-Ất Tỵ (dl 18-4-1965), lúc 20 giờ.
Phò loan: Bảo Đạo - Sĩ Tải Cao.
Hầu đàn: Chức sắc nam nữ Trấn Đạo Kim Biên.

HỘ PHÁP

Bình thân cả thảy, chú Đốc tịnh thần, có anh Quyền Giáo Tông đến.

Tiếp điển :

QUYỀN GIÁO TÔNG

Qua mừng cả thảy các em nam nữ lớn và nhỏ.

Bình thân và nghe dạy.

Thừa lịnh Đức Lý Giáo Tông, Qua đến để có đôi lời phủ giáo, các em nên lưu tâm.

Hộ Pháp đã giao quyền dạy dỗ lại cho Qua đợi đến ngày Hội tại Ngọc Hư Cung sẽ định đoạt lại số phận Trấn Đạo Tần quốc.

Sở dĩ Qua muốn nói tạm giao cho Qua là vì Hộ Pháp cầu nài xin xét nét lại trước khi phủ quyết số phận Trấn Đạo Tần quốc.

Tại sao lại có việc đưa ra Đại Hội Ngọc Hư Cung ? Cũng bởi Đức Lý Đại Tiên đã thâu nhận nhiều sớ tâu rỗi của chư Thiên phong tại Trấn Đạo về nội bộ chánh trị đạo nơi địa phương nầy. Dù rằng sớ ấy tâu rỗi cho Hộ Pháp, song thuộc phạm vi chánh trị đạo, tức là thuộc quyền của Đức Lý Giáo Tông.

Chơn pháp đã sẵn có, chư Thiên phong lại không áp dụng theo, rồi mỗi người mỗi ý thành ra khối đức tin manh mún, đạo đức suy đồi, không còn tôn ti thượng hạ gì nữa.

Qua không phải nói để trích điểm, song sự thật vẫn là sự thật. Các em tự hỏi lấy và để lương tri lẫn lương năng của mình phê phán.

Việc trên đã xảy ra nhiều lần tại Đại điện, cũng như tại Bửu tháp của Hộ Pháp.

Hộ Pháp rất đau lòng mỗi khi thấy những việc vượt bực vô lễ đối với các Đấng vô hình, nên đã có nhiều phen cậy nhờ Bảo Đạo khuyên nhủ các em, song Bảo Đạo không đủ uy tín nói với các em tất cả sự thật, thành thử ngày nay tội lỗi thêm chồng chất.

Đức Lý Đại Tiên nhứt định hủy bỏ Trấn Đạo Tần quốc nhưng Hộ Pháp không nỡ để các em vì tình đồng khổ mà phải bị phủi bỏ cả công nghiệp từ thử.

Hôm nay Người rất đau lòng khi phải đứng một bên mà sở cậy Qua đảm đương việc ơn nghĩa của người. Đây là Qua nói lên sự việc đành rành để các em giác ngộ hầu đái công chuộc tội và bảo vệ Trấn Đạo cho đến ngày di hài cốt Hộ Pháp về Tổ đình.

Vậy Qua lấy tư cách là vị Anh Cả khuyên các em giác ngộ. Qua cho các em biết rằng hành tàng dầu lớn dầu nhỏ của các em đều có các Đấng vô hình chứng giám và biên chép. Vậy các em nên thận trọng điều ấy mà hành đạo. Lần lượt Qua sẽ đến để nhắc nhở các em lớn nhỏ.

Qua chuẩn y Quyền Khâm Trấn Đạo của Giáo Hữu Thái Của Thanh và căn dặn là nên lấy công tâm mà hành đạo, cố tránh những gì đã gãy đổ từ trước.

Thôi, Qua ban ơn cho cả thảy các em.

Qua lui.

THĂNG.


Vài lời giải thích thêm của Ngài Hồ Bảo Đạo :

Vì nơi Trấn Đạo có việc lộn xộn do tranh chấp quyền hành giữa chư vị Giáo Sư làm cho đàn em mất tín nhiệm, mà sức phàm không giải quyết đặng, nên Ơn Trên có dạy : Phải hội lại, ngày trước bỏ thăm tín nhiệm cho hàng Giáo Sư trước.

Nếu Giáo Sư không đủ tín nhiệm thì sẽ bỏ thăm qua hàng Giáo Hữu.

Bỏ thăm kỳ nhứt, Giáo Sư không đủ tín nhiệm, nên bỏ tiếp kỳ nhì cho Giáo Hữu, thì lại có người phá.

Số Chức sắc dự hội là 29 vị mà khi đếm thăm có đến 30 cái thăm nên phải hủy bỏ, cho bỏ thăm lại.

Lần nầy đếm thăm đủ 29 lá, nhưng lúc khui thăm có người thừa dịp lộn xộn lén chui vô đống thăm khui rồi một lá, nên khi đếm thăm lại thì có 30.

Cuộc hội quá lộn xộn, không giải quyết gì đặng, nên phải bãi hội, để dâng lên Ơn Trên định đoạt.

Do đó mới bị rầy và bỏ thăm lại bữa sau, Giáo Hữu Của đắc thăm.

Bảo Đạo
Hồ Tấn Khoa
(ký tên đóng dấu)