39.- Diêu Trì Kim Mẫu.
ID027415 - Chương : 39.- Diêu Trì Kim Mẫu. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

39.- Diêu Trì Kim Mẫu.

39. Báo Ân Từ, đêm 15-8-Ất Tỵ (dl 10-9-1965).
Phò loan: Thượng Sanh - Hiến Pháp.
Hầu đàn: Bảo Thế, Hiến Thế, Khai đạo, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện nam nữ.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

DIÊU thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,
TRÌ danh thọ sắc phổ chơn truyền.
PHẬT tâm độ chúng tiêu oan trái,
MẪU hóa quần sanh định nghiệp duyên.

MẸ mừng các con nam nữ.

Hôm nay MẸ lấy làm vui trông thấy các con chung nhau hiến lễ cho MẸ quá nên long trọng. MẸ chỉ để lời khuyên các con, nếu biết thương kính MẸ, thì gắng công tu hành và lập công bồi đức để xây dựng Đại nghiệp của Chí Tôn tại thế.

MẸ cũng nói cho các con biết, lúc nầy Thiên điều đang hành pháp. Nhơn loại phải trải qua một lúc tang thương, sanh mạng hao kém không biết số nào mà kể, nhưng người tu chơn chánh nhờ đạo đức mà vượt qua lối Thiên khiển, những kẻ bạo tàn phải chịu diệt vong. Các con nên thận trọng giữ gìn phận sự. MẸ cũng không vui gì mà nói đến điều nầy, vì MẸ cũng sẽ chịu mất một phần con cái yêu dấu của MẸ.

MẸ cũng để lời khuyên những con cái của MẸ nên thắt chặt tình đoàn kết thương yêu nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, để làm vui lòng Chí Tôn và cho Lý Bạch giảm cơn thạnh nộ, thì Người mới châm chước mà lập vị cho các con.

MẸ ban ơn cho các con nam nữ và nhường cơ cho Cửu Tiên Nương.

Kính chào chư hiền huynh, hiền đệ Hiệp Thiên Đài, chư hiền huynh, hiền tỷ, hiền đệ, hiền muội Cửu Trùng Đài và PT.

Xin tiếp:

NHỨT NƯƠNG,
HOA ngào ngạt mùi hương tỏa kín,
Cảm lòng thành Điện Thánh nương về.
Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,
Lo tu sau khỏi não nề kiếp duyên.

Nhường cơ.

NHỊ NƯƠNG xin tiếp :

CẨM tịch Diêu Cung Tiên vị đắc,
Hạnh phùng vũ lộ sắc Thiên ban.
Đầy vơi vui hưởng kiếp nhàn,
Ngảnh trần có khác chi tràng mộng xuân.

Nhường cơ.

TAM NƯƠNG xin tiếp:

TUYẾN nghiệp phàm vô vị,
Đạo khai dĩ định kỳ.
Hồng ân chan rưới mấy khi,
Bến mê há để lỡ thì độ sanh.

Nhường cơ.

TỨ NƯƠNG xin tiếp:

GẤM thêu hoa càng nhìn càng đẹp,
Đức thêm tài chẳng hẹp đường tu.
Mặc người lên võng xuống dù.
Lợi danh xạo xự thiên thu lỡ làng.

Nhường cơ.

NGŨ NƯƠNG xin tiếp:

LIỄU chiều gió xung xăng màn hạnh,
Như để lời cửa Thánh nhắn tin.
Đạo tâm xin gắng vẹn gìn,
Đọa thăng hai lẽ nơi mình liệu toan.

Nhường cơ.

LỤC NƯƠNG xin tiếp:

LỤC NƯƠNG xin tiếp :
HUỆ ân chan khắp toàn nhơn loại,
Vào đường tu phỉ toại kiếp sanh.
Lánh nơi tranh đấu giựt giành,
Nghiệt oan khỏi vướng thân danh vẹn phần.

Nhường cơ.

THẤT NƯƠNG xin tiếp:

LỄ văn đủ định phân khách trí,
Hạnh đức toàn xứng vị Thánh nhân,
Cõi trần là chốn mê tân,
Dìu nhau lánh giả tầm chân tiếc gì.

Nhường cơ.

BÁT NƯƠNG xin tiếp:

SEN TRẮNG vóc tinh vi đảnh Hớn,
Nêu tiết trong soi sáng tài hoa.
Để lời nhủ bạn quần thoa,
Kiên trinh liệt nữ phẩm nhà chớ quên.

Nhường cơ.

CỬU NƯƠNG xin tiếp:

KHIẾT kỷ tu chơn duyên quả định,
Xả thân vị Đạo đắc Thiên ân.
Lâng lâng giũ sạch bụi trần,
Cứu nhân độ thế phước phần hậu lai.

Tiện thiếp và các vị Tiên Nương xin kiếu.