40.- Hộ Pháp.

40. Giáo Tông Đường, đêm 11-10-Ất Tỵ (dl 3-11-1965), lúc 21 giờ.
Phò loan: Thượng Sanh - Hiến Pháp.
Hầu đàn: Bảo Thế, Hiến Thế, Khai Đạo, Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
Hầu bút: Sĩ Tải Lê Minh Khuyên.

HỘ PHÁP

Chào mấy bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Hiến Pháp, Hiến Thế, Khai Đạo và chư hiền đệ.

Bần đạo rất vui lòng đến với mấy bạn và mấy em. Mấy bạn sắp đặt việc Đạo có phần tiến triển, nhưng về phần Hành chánh thì Đầu Sư còn thiếu cương quyết và dường như muốn lánh trách nhiệm.

Hội Thánh Hiệp Thiên Đài phải cần tỏ ý cho Người biết và chỉ giúp giải quyết những việc nào quan trọng mà Cửu Trùng Đài không thể quyết định được, chớ mấy bạn lãnh sát hết thì họ bỏ phế cho, chừng đó ráng mà chịu nghe. Cười . . .

Mấy bạn còn muốn hỏi chi nữa ?

Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

Hiệp Thiên Đài hằng muốn lập vị cho Cửu Trùng Đài, nhưng khốn nỗi Chức sắc Cửu Trùng Đài kém đức quá, chỉ biết ham áo mão chớ chẳng ham đạo đức, thành thử Đức Lý Đại Tiên không vui lòng mà phong thưởng.

Tuy nhiên, Đức Lý đã có lời chấp thuận cho cầu thăng, thì Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cứ dâng lên. Bần đạo chắc là ngoài ra sự phong chức Lễ Sanh thì một số rất ít được chấm thăng phẩm vị.

Bần đạo còn cho Thượng Sanh và mấy bạn biết là về việc thăng thưởng thì anh Thượng Phẩm có quan điểm là hiện giờ Bần đạo đã về thiêng liêng vị, thì khi thăng thưởng, hai vị Thời Quân Chi Pháp và Chi Đạo phải chấp cơ Phong Thánh, anh Thượng Phẩm thì giúp bên Chi Đạo nâng loan, còn Bần đạo thì giúp bên Chi Pháp mới đúng theo chơn pháp.

Lẽ dĩ nhiên là khi Phong Thánh, phải có tay của Thượng Phẩm, mà Thượng Phẩm chỉ giúp sức cho những vị Thời Quân dưới quyền của mình. Đó là chiếu theo chơn pháp về sự Phong Thánh. Đức Lý Đại Tiên cũng đồng ý về quan điểm nầy.

Bần đạo lại còn cho biết thêm là ngày nào Cơ Phong Thánh hiện hữu chít một bên hoặc Chi Đạo, hoặc Chi Pháp thì sự Phong Thánh sẽ hết thực hành bằng cơ bút, mà sẽ được thực hành bằng một phương pháp khác. Bạn Thượng Sanh đồng ý về quan điểm trước không ?

Thượng Sanh bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

Vậy Bần đạo xin Hội Thánh Hiệp Thiên Đài thi hành theo lời của Bần đạo.

Sự thăng thưởng Chức sắc Hiệp Thiên Đài cũng dâng lên Đức Lý Đại Tiên, Nhứt Trấn Oai Nghiêm, nhưng Hội Thánh Hiệp Thiên Đài phải cứu xét thật kỹ.

Bần đạo chào mấy bạn, mấy em.

THĂNG.