41.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.
ID027417 - Chương : 41.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

41.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

41. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-10-Ất Tỵ (dl 7-11-1965), hồi 21 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế và Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Võ Thành Quốc.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện, chư Đạo hữu lưỡng phái.

Lão rất hài lòng nhìn thấy chư Chức sắc biết ăn năn hối hận một phần nào, nên Lão đến ban ân huệ cho, nhưng cần phải tu tâm luyện tánh thêm nữa mới xứng phận là Chức sắc đàn anh của nhơn sanh.

Trước hết dâng hồ sơ cầu phong.

Đọc danh sách cầu phong. (275 vị)

Thiếu thần, Lão cho tái cầu.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Đêm 16-10-Ất Tỵ (dl 8-11-1965), hồi 21 giờ.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện và chư Đạo hữu, Đạo muội.

Hôm nay tiếp tục cầu phong.

Đọc tiếp danh sách Chức việc nam phái cầu phong Lễ Sanh. (26 vị) (Tổng cộng : 275 + 26 = 301 vị)

- Lão để lời ban khen chư vị Tân phong và khuyên các em cố gắng xây dựng nền Đạo cho mau thiệt tướng để nêu gương cho hậu thế.

Đức Thượng Sanh bạch : - Cầu xin cho đọc danh sách Chức việc nữ phái cầu phong Lễ Sanh.

- Chấp thuận. Đọc danh sách hết một lượt, nhưng từ tên và công nghiệp.

Đọc danh sách Chức việc nữ phái cầu phong Lễ Sanh. (164 vị và 3 vị HP)

- Lão phong cho tất cả Lễ Sanh nữ phái, trừ mấy vị hàm phong là đình.

Lão để lời ban khen và khuyên nữ phái phải cố gắng thêm nữa.

Đọc danh sách Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu. (139 vị)

- Lão để lời ban khen chư vị Tân phong, nhưng phần nhiều trong số đắc phong còn kém đạo đức nên Lão khuyên phải tu tâm dưỡng tánh, vì các em đã bước vào hàng Thánh phải ráng nêu gương cho đoàn hậu tấn.

(Đến đây hết danh sách chư vị Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu).

Lão định cuộc cầu thăng đến tối mai vì hai đồng tử mệt.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Đêm 17-10-Ất Tỵ (dl 9-11-1965), hồi 21 giờ.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện và chư Đạo hữu, Đạo muội.

Lão tiếp tục cuộc cầu thăng.

Đọc danh sách Lễ Sanh nữ phái cầu thăng Giáo Hữu. (34 vị)

- Tất cả được thăng phẩm Giáo Hữu nữ phái.

Lão để lời ban khen và chúc mừng.

Đọc luôn danh sách Giáo Hữu nam phái cầu thăng Giáo Sư. (37 vị)

- Tất cả được thăng phẩm Giáo Sư.

Lão để lời ban khen và chúc mừng, nhưng phần nhiều còn kém đạo hạnh và công nghiệp vừa đủ cầu thăng chớ chưa phải đúng lắm, nên Lão khuyên phải hết lòng cố gắng làm nên cho Đạo thì mới xứng phận đàn anh của nhơn sanh.

Đọc danh sách Giáo Hữu nữ phái cầu thăng Giáo Sư. (22 vị)

- Tất cả được thăng vị Giáo Sư nữ phái.

Lão để lời ban khen và chúc mừng, nhưng chư hiền muội phải gắng công tu dưỡng thêm cho xứng phận, nhứt là Hương Tranh, phải tập tánh cho thuần thục theo lời gởi gấm của Đức Hộ Pháp, nghe à.

Đọc danh sách Giáo Sư nam phái cầu thăng Phối Sư. (5 vị)

- Tất cả được thăng phẩm, nhưng địa vị rất quan trọng, phải ráng lập vị cho mình và cho đoàn em nữa. Lão để lời ban khen và chúc mừng.

Đọc danh sách Giáo Sư nữ phái cầu thăng Phối Sư. (13 vị)

- Được thăng phẩm nhưng phải biết đạo hạnh của nữ phái là quan trọng, nhứt là ở vào phẩm Phối Sư chẳng phải tầm thường được đâu. Chư hiền muội khá nhớ lấy.

Lão để lời ban khen và chúc mừng.

Đức Thượng Sanh bạch : - Xin cầu thăng cho Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

- Nhường cơ cho Đức Hộ Pháp.

THĂNG.

TÁI CẦU:

HỘ PHÁP

Chào mấy bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Hiến Pháp, Hiến Thế, Khai Đạo và chư hiền đệ Hiệp Thiên.

Bần đạo lấy làm hân hoan được Đức Lý Đại Tiên nhường cơ để phong thưởng chư đệ.

Đọc danh sách Chức sắc Hiệp Thiên Đài xin cầu thăng.

1. Giám Đạo Nguyễn Văn Hợi.

- Mặc dù có công nhiều đáng khen nhưng tánh chưa thuần nên Bần đạo cho thăng nhứt cấp và phải chờ một năm để trau giồi phẩm hạnh thêm nữa rồi Bần đạo định vị cho.

2. Thừa Sử Nguyễn Văn Kiết.

- Cũng thăng nhứt cấp và đợi 1 năm như Hợi.

3. Sĩ Tải Lê Minh Khuyên.

- Thăng nhứt cấp.

4. Sĩ Tải Trần Văn Ngôn.

- Thăng nhứt cấp nhưng phải lập công bồi đức thêm nữa.

5. Sĩ Tải Trương Ngọc Anh.

- Thăng nhứt cấp nhưng còn kém hạnh đức, phải cố gắng thêm.

6. Sĩ Tải Lê Quang Tấn tự Trường.

- Thăng nhứt cấp, sau sẽ định vị.

7. Luật Sự Lê Thị Liêm.

- Thăng.

Bạn Thượng Sanh muốn hỏi gì không ?

Thượng Sanh bạch : - . . . . . . . . . .

THĂNG.

TÁI CẦU:

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Đọc hồ sơ Chức sắc dâng lên đề nghị Lão định.

Dâng lên danh sách Chức sắc bị truất tỷ lệ 1/5 cầu xin ban ân huệ.

- Cho tất cả và cho thăng nhứt cấp nhưng kỳ sau phải giữ đúng tỷ lệ theo lời Lão dạy.

Dâng danh sách Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu bị khổ hạnh vì Đạo, cầu xin ban ân huệ.

- Ban ân huệ luôn và thăng nhứt cấp.

Xin chỉ định vị Hộ Đàn Pháp Quân và vị Hữu Phan Quân.

- Thượng Sanh muốn đề nghị ai ?

Đức Thượng Sanh đề nghị Tân Giáo Sư Thái Thu Thanh.

- Không được, kiếm người khác.

Đức Thượng Sanh bạch : - Cầu xin Đức Ngài chỉ định.

- Hiền hữu Bảo Thế đề nghị ai ?

Ngài Bảo Thế đề nghị Giáo Hữu Khanh, Thánh Vệ Trưởng.

- Được lắm, Lão chấp thuận.

Xin vịHữu Phan Quân, Đức Thượng Sanh đề nghị Truyền Trạng Quốc.

- Không được vì Chức sắc Hiệp Thiên còn ít lắm.

Ngài Bảo Thế bạch : - Đề nghị Giáo Hữu Ngọc Huy Thanh.

- Không được vì chức Hữu Phan Quân không chi nặng lắm, kiếm người khác rổi rảnh hơn.

Bảo Thế bạch : - Xin đề nghị cựu quân nhân Lê Văn Thoại.

- Chấp thuận.

Đức Thượng Sanh bạch : - Cầu xin ân phong một vị Đầu Sư nữ phái.

- Cười . . . Hiền muội Hương Hiếu cho ý kiến.

Bà Chánh Phối Sư bạch : - Xin cho Bà Phối Sư Hương Nhiều lên Chánh Phối Sư.

- Phẩm vị Đầu Sư trước đã.

Bà Chánh Phối Sư khóc, bạch : - . . . . . . . . . .

- Đáng lẽ vui chớ sao lại khóc ?

Bà Chánh Phối Sư bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

- Hiền muội còn thấy người nào xứng đáng nữa chăng ?

Bà Chánh Phối Sư bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

- Như Hương Lự được không ?

Bà Chánh Phối Sư bạch : - Dạ được.

- Tuy nhiên Lão xin đình lại một năm. Phối Sư Hương Nhiều thì sao ?

Bà Phối Sư Hương Nhiều bạch : - . . . . . . . . . .

- Hiền muội chịu lãnh chức Chánh Phối Sư chăng ? Phẩm Chánh Phối Sư chớ không phải hành chánh.

Bà Phối Sư Hương Nhiều bạch : - . . . . . . . . .

- Lão cũng vui lòng phong vị Chánh Phối Sư nhưng chưa hành quyền.

Cầu xin chấm phái cho chư vị Lễ Sanh do Đức Hộ Pháp tạm phong phái Ngọc.

Đọc danh sách.

- Tất cả đều vào phái Ngọc.

Lão ban ơn cho tất cả các bạn Hiệp Thiên, chư Chức sắc nam nữ, chư hiền hữu và hiền muội.

THĂNG.