42.- Hộ Pháp.

42. Giáo Tông Đường, 25-10-Ất Tỵ (dl 17-11-1965), lúc 20 giờ 30.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Thế, Hiến Thế, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
Hầu bút: Sĩ Tải Lê Minh Khuyên.

HỘ PHÁP

Chào các bạn Hiệp Thiên, chư Chức sắc Cửu Trùng, Phước Thiện nam nữ, chư đệ muội.

Bần đạo rất vui lòng thấy các bạn chung lo việc Đạo, nhứt là bạn Bảo Thế. Vậy bạn đọc lại sớ cầu xin từ khoản cho Bần đạo nghe.

Ngài Bảo Thế đọc khoản 1.

- Phải thương lượng trước với Thượng Sanh để cho đủ lễ nghiêm trọng, rồi Bần đạo sẽ bảo cho.

Điều khác ?

Ngài Bảo Thế đọc khoản 2.

- Từ thử chỉ có một HỘ ĐÀN, có lẽ sau nầy cũng chỉ có một cho đến cùng mà thôi, vì Đạo thống nhứt thì tất cả đều thống nhứt. Hộ Đàn kiêm luôn Cơ Thánh Vệ. Cũng phải chớ. Có Thượng Sanh, Bần đạo sẽ chỉ luôn thêm nhiều chi tiết khác.

Ngài Bảo Thế đọc khoản 3.

- Cũng dùng Đạo phục như Tả Phan Quân nhưng không đội Hỗn Nguơn mạo theo tiểu phục.

Ngài Bảo Thế đọc khoản 4.

- Có gì hay hơn đôi liễn sẵn có.

Ngài Bảo Thế đọc khoản 5.

- Về việc lập đàn cơ cầu thăng Chức sắc Phước Thiện thì Thượng Sanh sẽ hiệp cùng các bạn mà định ngày giờ và cũng tại Cung Đạo mà thôi.

Bần đạo xin kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Hồi 21 giờ 30.

HỘ PHÁP

- Thượng Sanh hỏi chi ?

Đức Thượng Sanh bạch :

1.- Vị tân Hộ Đàn Pháp Quân là Thượng Khanh Thanh sẽ mặc sắc phục thế nào ? Đương sự phải kiêm luôn nhiệm vụ Thánh Vệ Trưởng theo lời Đức Ngài đã dạy. Vậy đương sự sẽ đặt dưới quyền trực thuộc của cơ quan nào ?

- Hộ Đàn chịu dưới quyền trực thuộc Hiệp Thiên Đài Chi Pháp. Đại phục : áo tràng rộng như Thời Quân, đội Nhựt Nguyệt Mạo, lưng thắt dây Sắc lịnh bỏ mối ngay giữa.

Hộ Đàn có tiểu phục như Thời Quân nhưng không mang Sắc lịnh, đội mão Tam Quang không có thêu, nhưng có Thiên nhãn ngay giữa. Đạo phục màu trắng.

Hộ Đàn kiêm luôn Thánh Vệ và Bảo Thể vì hai cơ quan nầy chịu dưới quyền thống quản của Hộ Đàn.

Từ đây, quyền hành của Hộ Đàn được nới rộng thêm để có đủ thẩm quyền tổ chức các cơ cấu gìn giữ an ninh trật tự trong vùng Nội ô và Ngoại ô Thánh địa.

Hộ Đàn còn có bổn phận trông nom các Phận Đạo, giúp sức cho Khâm Thành, nhứt là phải tái lập thập nhị gia liên bảo để tiện việc kiểm tra Đạo hữu.

Các bạn có đồng ý không ?

Đức Thượng Sanh bạch : - Đồng ý.

- Đọc khoản khác.

Đức Thượng Sanh bạch :

2.- Vị Hữu Phan Quân mặc Tiểu phục không đội Hỗn Nguơn mạo, xin Đức Ngài dạy phải đội mão nào ?

- Đội Tam Quang mạo không thêu như của Hộ Đàn.

Đức Thượng Sanh bạch :

3.- A : Ban Thế Đạo, trong Qui điều của Ban Thế Đạo, nơi khoản I về phẩm Hiền Tài có ghi điều kiện như sau : “Hiền Tài là bậc trí thức chọn trong hàng Đạo hữu hoặc trong hàng công tư chức nam nữ đương quyền từ 40 tuổi sắp lên hay đã hồi hưu.”

Bạch Đức Ngài, bậc trí thức trong hàng Đạo hữu phải kể người có học lực nào mới đáng là trí thức và có cần trưng bày chứng chỉ làm bằng chăng ? Vì còn phân vân về chỗ định nghĩa hai chữ trí thức nên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chưa giải quyết trường hợp của hai vị Đạo hữu nữ phái xin vào phẩm Hiền Tài sau đây : Bà Nguyễn Thị Trụ 44 tuổi Cựu Giáo viên Đạo Đức Học Đường, Bà Châu Thị Huê 43 tuổi dạy học tại tư gia. Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo.

- Việc ấy không khó gì đối với hàng Đạo hữu mà các bạn nhận xét được là bậc trí thức thì nên lập chứng chỉ để vào hồ sơ.

Mặc dầu không có giấy gì khác mà Đạo hữu ấy có chân trong cửa Đạo và giúp Đạo một phần đáng kể, cho vào Hiền Tài cũng nên, như trường của hai Đạo muội thì : Nguyễn Thị Trụ đáng vào bậc Hiền Tài, còn Châu Thị Huê còn thiếu nên đình.

Đức Thượng Sanh bạch :

B : Sau khi Đức Ngài từ bi mở rộng cửa Ban Thế Đạo tiếp nhận những vị ngoài mặt đời có học thức khá mà không có văn bằng nhưng có khả năng mở mang kinh tế, làm nên sự nghiệp chẳng hạn như : nghiệp chủ, điền chủ, chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn, thầu khoán, nghệ sĩ, văn sĩ, . . .

- Được, nhưng phải tỏ ra có lòng giúp Đạo và phải chứng minh sự giúp Đạo ấy mới cho vào Ban Thế Đạo.

Đức Thượng Sanh bạch :

4.- Về sự cầu thăng của Chức sắc Bộ Nhạc, xin Đức Ngài chỉ dạy, phải dâng danh sách tại Cung Đạo cho Đức Ngài phê định hay là phải áp dụng thể thức nào ?

- Cứ theo cựu lệ.

Đức Thượng Sanh bạch :

5.- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài định lập đàn cơ cầu phong cho Chức sắc Phước Thiện tại Cung Đạo vào đêm 16-11-Ất Tỵ. Xin Đức Ngài chấp thuận.

- Chấp thuận.

Đức Thượng Sanh bạch :

- Mấy lời cầu hỏi đã dứt, xin cảm tạ ơn Đức Ngài.

- Cười . . . Bần đạo còn thắc mắc một điều nầy nên nhân tiện Bần đạo cũng nói luôn cho các bạn rõ, nhứt là các bạn Hiệp Thiên.

Bần đạo xin mời các em không có quan hệ gì trong phận sự Hiệp Thiên Đài lui ra.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

THĂNG.