43.- Hộ Pháp.

43. Giáo Tông Đường, 12-11-Ất Tỵ (dl 4-12-1965), lúc 20 giờ 40.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

HỘ PHÁP

Chào các bạn Hiệp Thiên, các em nam nữ và các con.

Hèn lâu Bần đạo mới đặng gặp các con Phạm Môn, Bần đạo rất vui lòng thấy các con chú trọng đến vai trò của các con đối với cơ nghiệp Đạo mà Bần đạo đã nhọc nhằn tạo nên và lưu lại đến ngày nay. Ấy vậy, phận sự của các con là bảo tồn cơ nghiệp ấy, Bần đạo mới hài lòng.

Nhơn dịp hôm nay, Bần đạo hỏi lại các con muốn làm cách nào để xây dựng cơ nghiệp ấy cho nhơn sanh hưởng nhờ ? Như vậy, ngọn cờ cứu khổ của Phạm Môn mới còn ý nghĩa. Các con nghĩ sao ?

Ông Út bạch : - Xin Đức Sư phụ chỉ giáo.

- Bần đạo đã chỉ giáo nhiều rồi, chỉ còn thật hành thôi. Vậy phải làm sao ?

Ông Út bạch : - Các con muốn trở về phái tu chơn.

- Hay lắm ! Nhưng việc ấy phải tùy thiện chí các con, nếu Bần đạo rút về Phạm Mônmà không vừa ý các con thìmới sao ?

Vậy nếu các con vì hai chữ TU CHƠN quyết chí trở về phái Tu Chơn thì phải lập Tình nguyện trạng giao cho Hội Thánh Hiệp Thiên Đài rồi mới trở về địa vị cũ của mình.

Cơ Quan Phước Thiện sẽ giao trọn cho Hiệp Thiên Đài tổ chức lại, cũng bầu cử như xưa nay, nhưng dưới quyền kiểm soát của Hiệp Thiên Đài.

Nhơn dịp Bần đạo xin nhờ các bạn Hiệp Thiên Đài giúp các em làm nên cho Đạo. Bần đạo vô cùng cảm tạ.

Bần đạo có mấy lời cho các con tu chơn.

Tái cầu.

THĂNG.

TÁI CẦU:

HỘ PHÁP

Bây giờ chúng ta hiệp tâm lo chung việc gia đình Hiệp Thiên của chúng ta.

Bạn Thượng Sanh và Bảo Thế có lẽ còn nhớ lời dặn của Bần đạo hôm tháng ba về việc hành quyền Hiệp Thiên Đài. Vậy nay Bần đạo xin nhắc lại, không phải Bần đạo không biết trước việc sẽ xảy ra, nhưng vì cũng muốn thí nghiệm coi các bạn làm ra thế nào, nên Bần đạo khuyên Thượng Sanh nên mềm dẽo để việc làm sẽ trả lời và nhơn việc làm sẽ thấy chỗ nào nên bổ khuyết.

Nay đã đến lúc phải đem vấn đề nầy ra bàn định rõ ràng cho các bạn thấy và hiểu rằng thuyết “chánh danh” bất luận ở thế hệ nào và trường hợp nào cũng áp dụng hữu hiệu, cho nên trong Nho tông cũng có thuyết ấy làm quan hệ cho việc làm, vì danh có chánh thì ngôn mới thuận. Vì vậy mà chúng ta là người Đạo muốn thành công cần phải thận trọng áp dụng thuyết ấy mới làm nên đặng.

Bạn Thượng Sanh đã làm tròn lời dặn của Bần đạo, đáng khen. Còn bạn Bảo Thế cũng đáng khen về mặt hành đạo, nhưng không đúng theo ý Bần đạo.

Vậy Bần đạo đến đây để thuyết minh lẽ Đạo cho các bạn khỏi thắc mắc về việc hành quyền, muốn cho danh chánh ngôn thuận thì phận sự của ai nấy giữ mà làm thì khỏi chinh lòng và mới mong thâu phục nhơn tâm.

Bần đạo nói vậy, chắc các bạn cũng hiểu ít nhiều rồi, bạn Bảo Thế đoán coi.

Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . .

- Bần đạo nhận thấy Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài không hợp thời và hợp lệ, không lẽ chia một quyền ra làm hai cho thêm rắc rối.

Vậy, Thượng Sanh vì mềm dẽo nên để tự ý làm sao cũng được, nhưng Bần đạo thấy việc đó ảnh hưởng không tốt đẹp cho tương lai Đạo, luôn cho bạn Bảo Thế nữa.

Vậy nên Bần đạo khuyên các bạn nên điều chỉnh lại cho danh chánh.

Bạn Thượng Sanh nghĩ sao ?

Đức Thượng Sanh bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

- Theo Bần đạo nói, không lẽ Bảo Thế nói gì, nhưng muốn cho danh chánh ngôn thuận thì Bảo Thế Thừa Quyền Thượng Sanh, cũng như là thừa quyền Bần đạo trước kia.

Tuy nhiên quyền hành vẫn y như cũ, không sứt mẻ phần nào, mà lại giúp hay cho Đạo.

Các bạn đồng ý chăng ?

Ngài Bảo Thế và Đức Thượng Sanh bạch :

- Đồng ý.

Bần đạo ban ơn cho các bạn.

THĂNG.