47.- Hộ Pháp.

47. Giáo Tông Đường, 9-7-Bính Ngọ (dl 24-8-1966), lúc 21 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

HỘ PHÁP

Chào các bạn Hiệp Thiên, chư Chức sắc Cửu Trùng, Phước Thiện nam nữ.

Mừng các em và các con.

Bần đạo rất hân hạnh được gặp các bạn đông đủ. Thượng Sanh muốn hỏi chi ?

Đức Thượng Sanh bạch : - Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nhận thấy tượng Thái tử Sĩ Đạt Ta cỡi ngựa dựng nơi chỗ hiện tại bất tiện vì khi bửu tháp của Đức Hộ Pháp xây xong thì lại đối diện với tượng đó, thay vì đối diện với Tòa Thánh, nên cần phải dời tượng của Thái tử Sĩ Đạt Ta và tượng của Sa Nặc ra phía sau bửu tháp, đồng thời cũng xin dời cây bồ đề ra rừng Thiên Nhiên cho khỏi án mặt tiền Đền Thánh.

Xin Đức Ngài chỉ giáo.

- Cười . . . Hỏi tức là trả lời. Vậy Bần đạo cũng xin đồng ý cùng các bạn cho hợp tình hợp lý.

Đức Thượng Sanh bạch : - Hội Thánh xin Đức Ngài cho dời liên đài của Đức Ngài về nơi Thánh địa, vì nếu đợi cho Bắc Nam thống nhứt theo Di ngôn của Đức Ngài thì không biết đến ngày nào mới thực hiện được.

Xin Đức Ngài liệu coi sự dời liên đài bây giờ có thuận tiện không ?

- Cười . . . Việc đó Bần đạo đã tiên liệu rồi, việc phải đến sẽ đến, gần đây nếu nước nhà chưa thống nhứt thì không vui sướng gì mà hồi loan. Vậy phải bình tâm chờ một thời gian nữa, các bạn sẽ thấy Thiên cơ xây chuyển có lợi cho Việt Thường về mặt tinh thần.

Các bạn còn hỏi chi ?

Đức Thượng Sanh bạch : - Việc cần hỏi đã hết, yêu cầu Đức Ngài có điều chi xin chỉ giáo thêm.

- Một điều đáng chú trọng là Chức sắc phần đa số hay câu chấp và tự ái về những việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Nếu phải vừa lòng theo tánh phàm thì làm sao thể Thiên hành Đạo đặng ? Vậy Bần đạo để lời khuyên tất cả cứ dụng hết chơn thành chung lo xây dựng nền Đạo thì đâu có mất phần mà phải xôn xao vô ích.

Bần đạo xin kiếu.

THĂNG.