48.- Hộ Pháp.

48. Giáo Tông Đường, 10-12-Bính Ngọ (dl 20-1-1967), lúc 21 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Thượng Sanh, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và Phạm Môn nam nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

HỘ PHÁP

Chào bạn Thượng Sanh, hai bạn Hiến Pháp và Khai Đạo, chào hiền tỷ Chánh Phối Sư, mừng các em và các con.

Bần đạo rất hoan hỷ được thấy các bạn chung lo việc Đạo như vậy. Thượng Sanh muốn hỏi chi ?

Đức Thượng Sanh bạch : - Bạch Đức Ngài, nhóm Đạo hữu nơi Trí Giác Cung (Qui Thiện) cất Điện Thờ có từng lầu trên để thờ Đức Chí Tôn, từng dưới thờ Đức Phật Mẫu, nay cất xong xin phép Hội Thánh cho phép làm lễ an vị.

Hội Thánh Hiệp Thiên Đài không dám giải quyết vì cất Điện Thờ như vậy là phạm pháp.

- Bần đạo đã nói rõ việc ấy cho bạn Bảo Thế và Hiến Pháp cùng các em nơi Qui Thiện biết. Vì các em không thấu rõ ý của Bần đạo nên lập Đền Thờ Đức Chí Tôn chung với Phật Mẫu, việc làm đã phân nửa rồi mới cho Bảo Thế và Hiến Pháp hay. Tuy nhiên vì sự tận tâm của các em mà ngôi thờ được nguy nga đồ sộ, không lẽ buộc các em phá hủy hay sao ? Ngày nay đã có bạn Khai Đạo Thống Quản Phước Thiện và có các bạn Hiệp Thiên giúp sức thì có lo gì không thành công.

Bây giờ cứ để tạm dùng ngôi thờ Đức Phật Mẫu cho có chỗ nhơn sanh chiêm bái, còn ngôi thờ Đức Chí Tôn cứ để tượng trưng cho đến ngày điều chỉnh lại cho hợp pháp rồi sẽ hay.

Khai Đạo và Hiến Pháp ráng hiệp sức giúp các em cho nên việc, mỗi mỗi đều có sự đồng ý của Hội Thánh thì mới ra lẽ Đạo.

Đức Thượng Sanh bạch : - Bạch Đức Ngài, vị Trưởng Tộc Phạm Môn vâng lịnh Đức Ngài, có đệ lên những Tình nguyện trạng của 283 vị Chức sắc nam nữ xin trở về TU CHƠN và giao phẩm tước lại cho Hội Thánh Phước Thiện.

Cầu xin Đức Ngài phân định cho những vị ấy tu chơn cách nào ? Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chưa giải quyết được.

- Đạo lập ra nếu không tu thì để làm gì ? Nhưng tu là phải chơn thật, nên mới gọi là TU CHƠN. Sau nầy, các bạn sẽ thấy những nhà tu chơn đạt thành mục đích tối cao tối trọng. Nhưng không phải dâng Tình nguyện trạng là đủ, phải hỏi lại lương tâm mình có được chơn hay chưa ? rồi mới mạnh dạn bước tới việc nầy.

Bần đạo không ép buộc ai hết, để tự do. Nếu trong nhóm tu chơn mà có người muốn lập công bồi đức trong hàng phẩm Chức sắc Phước Thiện thì bạn cứ tùy cơ ứng dụng.

Đức Thượng Sanh bạch : - Trong Hiệp Thiên Đài có bạn Bảo Thế đang trọng bịnh, xin Đức Ngài giúp sức thiêng liêng cho căn bịnh mau bình phục.

- Hội Thánh đã có lập đàn cầu nguyện rồi, nhưng còn phải tùy oan trái, nếu các bạn có lòng thương Bảo Thế thì mỗi khi cúng thời Tý, ráng thành tâm cầu Ơn Trên bố đức cho cơn bịnh mau thuyên giảm.

Đức Thượng Sanh bạch :

- Hội Thánh đang chuẩn bị thâu băng để phát thanh Tiếng nói Cao Đài Tây Ninh trên đài Sài Gòn. Về phần âm nhạc, tiện đệ có giúp bản đờn và bài ca. Xin Đức Ngài cho biết Đức Ngài có chấp thuận việc nầy không ?

- Cười . . . Hay lắm ! Bần đạo đã rõ tài của bạn rồi. Vậy ráng giúp bạn Khai Đạo thành công. Ấy là điều đáng mừng.

Bần đạo ban ơn cho tất cả.

THĂNG.