54.- Diêu Trì Kim Mẫu
ID027430 - Chương : 54.- Diêu Trì Kim Mẫu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

54.- Diêu Trì Kim Mẫu

54. Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỷ Dậu (dl 26-9-1969), hồi 21 giờ 45.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu Đàn: Đức Thượng Sanh, Hiến Đạo, Bảo Sanh Quân, Đầu Sư, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và PT nam nữ.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

DIÊU động vân hành giáng hạ lai,
TRÌ trung thanh tịnh bạch liên khai.
KIM quang chiếu diệu Âm quang hiện,
MẪU ngự cung Tiên Cửu phẩm đài.

MẸ mừng các con nam nữ.

Các con ôi ! Nỗi mừng của MẸ lẫn lộn với nỗi khổ tâm. Mừng là vì các con đã sớm nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí Tôn, nên một phần đã được gội nhuần ân đức của Đấng Vô Cực, nên mới được giảm phần tai nạn. Nhưng những đứa con còn ngoài vòng Đạo, cũng đều là con cái của MẸ, nên MẸ đau khổ lắm các con ơi !

MẸ xin để lời khuyên các con hãy để dạ thương hại chúng nó mà xây chuyển tinh thần nền Đạo cho thêm vững bền và đủ khả năng độ dẫn tất cả vào vòng Đạo hạnh, cho chúng đều hưởng ân huệ.

Được vậy là các con báo hiếu cho Đức Chí Tôn và cho MẸ đó.

MẸ xin có mấy lời khuyên nhủ.

THĂNG.