56.- Hộ Pháp

56. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 24-3-Canh Tuất (dl 29-4-1970), hồi 21 giờ 35.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Thượng Sanh, Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, và PT nam nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

HỘ PHÁP

Mừng bạn Thượng Sanh cùng các bạn Hiệp Thiên, chư Chức sắc Cửu Trùng nam nữ.

Cười ... Bạn Thượng Sanh muốn hỏi điều chi ?

Đức Thượng Sanh bạch :

- Bạch Đức Ngài, ông Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa có gởi về một bài Thánh giáo nói rằng của Đức Ngài giáng cơ tại Kim Biên dạy Hội Thánh lo đem liên đài của Đức Ngài về Thánh địa, vì lúc nầy biến loạn nơi Kim Biên. Chức sắc vẫn phân vân, có phần tin và có phần không dám tin. Trong bổn đạo nơi ngoại ô và các nơi khác có dư luận xôn xao về sự sắp di liên đài về Tòa Thánh. Tiểu đệ xin Đức Ngài từ bi dạy về sự di liên đài trong lúc nầy có phải thật là Thánh ý của Đức Ngài hay không ?

- Thượng Sanh nghĩ sao ?

Đức Thượng Sanh bạch :

- Theo quan điểm của tiểu đệ thì Đức Ngài đã có di ngôn, phải chờ lúc Việt Nam độc lập, đất nước được thống nhứt, sẽ di liên đài về Tòa Thánh, và Đức Ngài cũng có giáng cơ dạy Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là nước nhà chưa thống nhứt thì không vui sướng gì mà hồi loan. Vì vậy, tiểu đệ cứ tôn trọng di ngôn và Thánh huấn của Đức Ngài trước kia. Nếu di liên đài lúc nầy, tiểu đệ thấy nhiều bất tiện và sơ thất vì thời cuộc hiện tại cũng trái với Thánh ý của Đức Ngài.

- Hay ! Cầm giềng mối như vậy mới đúng. Nếu mỗi lần có biến sự mà không vững tinh thần thì phải bị lôi cuốn vào vòng tội lỗi.

Bần đạo đã nói trong thời kỳ nầy, Bần đạo có về cũng không ích lợi chi cho Đạo cũng như đời.

Vậy Bần đạo đồng ý với Thượng Sanh và toàn Hội Thánh nên truyền bá lời nầy cho toàn đạo hay biết, kẻo hiểu lầm rất tai hại.

Bần đạo thành thật cám ơn chư Thánh.

THĂNG.