57.- Thượng Sanh
ID027433 - Chương : 57.- Thượng Sanh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

57.- Thượng Sanh


57. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 27-3-Tân Hợi (dl 22-4-1971), hồi 20 giờ 20.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Nam Đầu Sư, Nữ Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT, chư Chức việc và Đạo hữu nam nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.
2. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 27-3-Tân Hợi (dl 22-4-1971), hồi 20 giờ 20.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Nam Đầu Sư, Nữ Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài,
PT, chư Chức việc và Đạo hữu nam nữ.

THƯỢNG SANH

Chào mừng chư Chức sắc Thiên phong, chư Đạo hữu nam nữ.

Bần đạo lấy làm vui sướng được thoát nơi trần lụy. Cái kiếp sanh của con người chỉ có giải thoát là quí hơn hết.

Hôm nay, Bần đạo đến để thỏa mãn sự yêu cầu của quí vị.

Bần đạo không có điều gì hay hơn là bài thi đã cho lúc Bần đạo tái thủ phận sự, nhưng xin sửa hai câu đầu như vầy :

Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,
Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.

Kỳ dư đều để y như cũ.

Bần đạo còn rất nhiều Đạo sự không tiện ở lâu. Xin kiếu.

THĂNG.

Vậy bài thi dùng làm bài thài hiến lễ Đức Thượng Sanh, xin chép ra sau đây :

BÀI THÀI :
Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,
Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.
Độ đời quyết lánh vòng danh lợi,
Trau chí tìm noi bậc Thánh hiền.
Từ ái làm nền an thổ võ,
Đức ân dụng phép tạo nhơn duyên.
Những mong huệ trạch trên nhuần gội,
Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền.

Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang đăng Tiên lúc 17 giờ ngày 26-3-Tân Hợi (dl 21-4-1970), hưởng thọ 71 tuổi.

Đêm hôm sau thì Ngài giáng cơ cho bài Thánh giáo trên và bài thi làm bài thài hiến lễ.