63.- Hộ Pháp

63. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-11-Tân Hợi (dl 1-1-1972), hồi 20 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và toàn đạo nam nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

HỘ PHÁP

Chào mừng Hội Thánh,chư Chức sắc nam nữ, chư quí vị quan khách.

Đã từ lâu không có dịp gặp nhau, nay Bần đạo rất hoan hỷ.

Bần đạo sẽ lấy hết công tâm và lòng thương yêu mà ân thưởng cho Chức sắc Hiệp Thiên và PT.

Đọc danh sách Chức sắc, Chức việc Hiệp Thiên Đài :

- Nguyễn Văn Hợi, Cải Trạng thăng Chưởng Ấn.
- Huỳnh Hữu Lợi, Giám Đạo thăng Cải Trạng.
- Nguyễn Văn Kiết, Giám Đạo thăng Cải Trạng.
- Võ Thành Quốc, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.
- Nguyễn Ngọc Hiểu, Truyền Trạng.

Cười . . . Bần đạo cho quí bạn biết rằng : Hiểu không phải Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm đã chọn Hiểu từ lâu để hành sự có hiệu quả hơn bên Hành Chánh, nên Bần đạo đồng ý giao Hiểu cho Đức Lý sử dụng.

- Lê Quang Tấn, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.
- Lê Minh Khuyên, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.
- Trương Ngọc Anh, Truyền Trạng thăng Thừa Sử nhưng phải cố gắng thêm.
- Trần Văn Ngôn, Truyền Trạng thăng Thừa Sử cũng như trường hợp Anh.
- Nguyễn Minh Nhựt tự Trân, đặc cách thăng Thừa Sử.
- Nguyễn Thành Tất, Sĩ Tải đặc cách thăng Thừa Sử.
- Bùi Quang Cao, Sĩ Tải thăng Truyền Trạng.
- Trần Thanh Danh, Sĩ Tải thăngTruyền Trạng.
- Lê Thị Liêm, Sĩ Tải thăng Truyền Trạng.

Đọc danh sách 15 vị Luật Sự.

- Thăng Sĩ Tải tất cả.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài đặc cách cầu phong cho phẩm Hành Thiện.

- Chấp thuận nhưng yêu cầu các bạn kiểm soát lại cho kỹ.

Ngài Hiến Đạo bạch :

- Cầu xin Đức Ngài phán định cho chư vị Hành Thiện có thâm niên công nghiệp.

- Giáo Thiện mà thôi.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin dâng danh sách Hành Thiện, cầu xin Đức Ngài phán định.

- Được nhưng phải coi lại các chi tiết để tránh bất công.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài chỉ giáo cho ai cứu xét hồ sơ Hành Thiện.

- Nhị vị Bảo Đạo và Hiến Đạo.

Đọc danh sách 30 vị Giáo Thiện nam phái cầu thăng Chí Thiện.

- Tất cả đều thăng Chí Thiện, nhưng phải kiểm điểm những vị tuổi cao và thiếu khả năng hành đạo.

Đọc danh sách 22 vị Giáo Thiện nữ phái cầu thăng Chí Thiện.

- Cũng thăng nhứt phẩm nhưng phải coi lại tuổi tác và khả năng hành đạo.

Đọc danh sách 2 vị Chí Thiện nam phái cầu thăng Đạo Nhơn.

- Thăng nhứt phẩm.

Đọc danh sách 3 vị Chí Thiện nữ phái cầu thăng Đạo Nhơn.

- Thăng nhứt cấp.

Đọc danh sách 8 vị Đạo Nhơn nam phái cầu thăng Chơn Nhơn.

- Thăng nhứt cấp.

Đọc danh sách 3 vị Đạo Nhơn nữ phái cầu thăng Chơn Nhơn.

- Thăng nhứt cấp.

Đọc danh sách 5 vị Chơn Nhơn nam phái và 1 vị Chơn Nhơn nữ phái cầu thăng Hiền Nhơn.

- Vì chức tước nầy rất quan trọng nên phải đình lại một thời gian, Bần đạo sẽ cho biết sau.

Ngài Hiến Đạo bạch :

- Về việc cứu xét danh sách Hành Thiện . . . .

- Xét càng kỹ càng hay.

Đọc danh sách Chức sắc, Chức việc Bộ Nhạc gồm 6 vị.

- Thăng nhứt cấp.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Có ba vị Nhạc Sư vì quá khiêm nhượng nên không dám cầu thăng.

- Không dám thì thôi, đừng ép ai hết.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài phong vị chính thức cho 3 vị Bảo Quân.

Đọc danh sách :

* Trương Kế An, đắc phong Bảo Y Quân.

* Nguyễn Văn Lộc, đắc phong Bảo Học Quân.

* Đặng Văn Dắn, đắc phong Bảo Nông Quân.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo về sự đối phẩm và tiểu phục của chư vị Bảo Quân.

- Đối phẩm Phối Sư. Tiểu phục cũng sửa lại còn một Thiên Nhãn như Hộ Đàn.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài chỉ định chư vị Bảo Quân đứng cúng chỗ nào ?

- Bảo Quân đứng hai bên tả hữu dưới cấp bực của Hiệp Thiên, như có một thì đứng bên Chi Thế.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài chỉ định về ngày Đạo Hận.

- Thời nào theo nấy, khi Bần đạo còn mang phàm thể thì cũng oán ghét như ai nên mới có ngày Đạo Hận, nhưng khi về thiêng liêng vị thì cởi mở tất cả, chớ để hận thù làm gì trong cửa Đạo.

Bần đạo ban khen bạn Khai Đạo có sáng kiến biến ngày ấy thành một lễ giỗ chung. Hay lắm !

Ngài Bảo Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài cho phép thâu hồi Thánh lịnh ngày Đạo Hận.

- Chấp thuận.

Ngài Bảo Đạo bạch : - Vụ Trí Giác Cung, xin Đức Hộ Pháp định phải lập đàn cơ ở đâu ?

- Việc đó Bần đạo đã chấp thuận lời yêu cầu của bạn rồi, bây giờ nghĩ sao ?

Ngài Bảo Đạo bạch : - Xin Đức Hộ Pháp cho biết nên lập đàn cơ ở Giáo Tông Đường hay là ở Cung Đạo ?

- Lập đàn tại Cung Đạo, nhưng phải mời tất cả Hội Thánh Lưỡng Đài, và Chức sắc Chức việc hữu trách tại Trí Giác Cung để nghe Bần đạo giải thích.

Bần đạo ban ơn cho quí bạn và nhượng cơ cho Đức Lý.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Hồi 21 giờ 30.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào Hội Thánh Lưỡng Đài và chư quí vị.

Nay là ngày lành cho quí vị thụ phong và thụ thăng. Lão để lời mừng.

Ngài Hiến Đạo bạch :

- Xin dâng danh sách Chức sắc Cửu Trùng Đài và Ban Thế Đạo nam nữ, cầu xin Đức Ngài từ bi ban thưởng.

. Đọc danh sách 23 vị Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu.

- Thăng nhứt cấp.

. Đọc danh sách 10 vị Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu Hàm.

- Chấp thuận thăng Hàm phẩm.

. Đọc danh sách 3 vị Lễ Sanh nữ phái cầu thăng Giáo Hữu.

- Hàm phẩm.

. Đọc danh sách 10 vị Lễ Sanh nữ phái cầu thăng Giáo Hữu Hàm.

- Chấp thuận thăng Hàm phẩm.

. Đọc danh sách 2 vị Giáo Hữu nam phái cầu thăng Giáo Sư.

- Thăng nhứt cấp.

. Đọc danh sách 2 vị Giáo Hữu nam phái cầu thăng Giáo Sư Hàm.

- Thăng Hàm phẩm.

. Đọc danh sách 4 vị Giáo Hữu nữ phái cầu thăng Giáo Sư.

- Thăng nhứt cấp.

. Đọc danh sách 3 vị Giáo Hữu nữ phái cầu thăng Giáo Sư Hàm.

- Hàm phẩm.

. Đọc danh sách 2 vị Giáo Sư nam phái cầu thăng Phối Sư.

- Vậy là thiếu thủ tục hành chánh. Nếu còn trong vòng điều tra thì không được cầu thăng. Lão đình sự cầu thăng của Thái Tám Thanh và chấp thuận thăng phẩm cho Giáo Sư Triệu.

. Đọc danh sách 1 vị Giáo Sư nam phái cầu thăng Phối Sư Hàm.

- Hàm phẩm.

. Đọc danh sách 1 vị Giáo Sư nữ phái cầu thăng Phối Sư Hàm.

- Hàm phẩm.

. Đọc danh sách chư vị Hiền Tài cầu phong.

- Nguyễn Văn Nhã, đặc cách phong Phối Sư phái Thượng, lãnh nhiệm vụ Thượng Chánh Phối Sư thế cho Thượng Tửng Thanh vì kém sức khỏe.

- Trịnh Thế Phát, đặc cách phong Giáo Sư phái Thái

- Lê Văn Xã, Giáo Hữu phái Ngọc.

- Lương Tấn Đạt, Giáo Sư phái Thượng.

- Nguyễn Văn Tịnh, Giáo Hữu phái Ngọc.

- Nguyễn Ngọc Tánh, Giáo Hữu phái Thượng

- Nguyễn Văn Nghỉ, Giáo Hữu phái Thái.

- Lê Văn Vang, Giáo Hữu phái Thái.

- Phạm Văn Bởi, Giáo Hữu phái Ngọc.

- Huỳnh Văn Mầu, Giáo Hữu pháiThượng

- Nguyễn Hòa Minh, Giáo Sư phái Ngọc.

- Nguyễn Văn Đâu, Giáo Hữu pháiThượng

- Phan Tử Anh, Giáo Hữu phái Ngọc.

- Lương Văn Hoàng, Giáo Hữu phái Thái.

- Lê Văn Màng, Giáo Hữu phái Thượng

- Nguyễn Khương Cá, Giáo Hữu phái Thái.

- Nguyễn Phát Đạt, đặc cách phong Phối Sư phái Ngọc

- Nguyễn Văn Sở, Giáo Hữu phái Ngọc.

- Lê Tấn Bộ, Giáo Hữu phái Thượng

- Bùi Đắc Sử, Giáo Hữu phái Thượng

- Đặng Mỹ Lệ, Giáo Hữu phái Thái.

- Nguyễn Thị Trụ, đặc cách phong Giáo Sư.

- Nguyễn Thị Thành, Giáo Hữu.

- Lý Thị Lựu, Giáo Hữu.

- Võ Nguyệt Hường, Giáo Hữu.

- Hồ Thị Hiếu, Giáo Hữu.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài từ bi chỉ định 1 vị trong 3 vị Nữ Phối Sư sau đây cầm quyền Nữ Chánh Phối Sư : Hương Tiếu, Hương Ngộ, Hương Mây.

- Lão định Hương Tiếu cầm quyền.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo số Chức sắc nữ phái Cửu Trùng Đài từ phẩm Phối Sư đổ xuống Giáo Hữu, mỗi phẩm có bao nhiêu ?

- Vô định.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Hội Thánh Lưỡng Đài kính cẩn cầu xin Đức Ngài ban phẩm vị cho Bà Từ Cung Đoàn Huy Hoàng Thái Hậu.

- Vì có lời yêu cầu của Khâm Châu Đạo Thừa Thiên, Lão đặc cách phong chức Phối Sư cho Bà Từ Cung.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Hội Thánh cầu xin Đức Ngài tư bi phán định về trường hợp ban thưởng cho vị Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo.

- Lão rất lưu tâm đến vị nầy vì đó là người của Lão chọn từ lâu để làm nên cho Đạo, nhưng đến nay cũng chưa hoàn thành sứ mạng, nên Lão cần lưu nhiệm vị Tổng Thanh Tra một thời gian nữa để đem lại chủ quyền cho Đạo và cho Hội Thánh.

Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài phán định về trường hợp của vị Nguyễn Ngọc Hiểu.

- Cười . . . Lão dùng quyền Nhứt Trấn Oai Nghiêm mà đặt tạm cho Hiểu chức Sĩ Tải để chờ cơ hội Lão sử dụng. Nay muốn xây dựng nghiệp Đạo phải cần đến người đủ khả năng. Vậy Lão đặc cách cho Hiểu thăng phẩm Phối Sư phái Thái và lãnh Quyền Thái Chánh Phối Sư thế cho Thái Bộ Thanh kém sức khỏe.

Lão ban ơn cho quí vị.

THĂNG.