65.- Hộ Pháp

65. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 25-6-Nhâm Tý (dl 4-8-1972), hồi 20 giờ 15.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và Chức việc, Đạo hữu nam nữ.
Hầu bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

HỘ PHÁP

Chào mừng Hội Thánh, chư Chức sắc và toàn đạo nam nữ. Chư Thánh có điều chi hỏi ?

Bảo Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài từ bi chỉ giáo các khoản như sau :

1.- Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tổ chức mỗi năm ở Đền Thờ Phật Mẫu nơi Địa Linh Động nên lưu giữ hay không ?

- Bãi bỏ vì không hợp pháp.

2.- Điện Thờ Phật Mẫu ở Địa Linh Động cất có lầu chuông và lầu trống giống như Đền Thờ Chí Tôn, nên mỗi kỳ đàn đều có đánh trống và dộng chuông liên hồi như ở Đền Thánh, trong lúc ở Báo Ân Từ thì chỉ dộng 3 tiếng chuông mà thôi. Xin Đức Ngài chỉ dạy lẽ nào ?

Theo Thánh giáo đêm 20-12-Bính Ngọ tại Giáo Tông Đường, Đức Ngài dạy tạm dùng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu ở Địa Linh Động, nay xin Đức Ngài dạy tạm dùng đến chừng nào ?

- Bần đạo đã giải thích rồi. Đó chẳng qua là sự hiểu lầm của các em, đáng lẽ phải điều chỉnh từ lâu, nhưng đã kéo dài đến hôm nay. Vậy trước sau gì cũng phải điều chỉnh cho hợp tình hợp lý và nhứt là hợp pháp, không lẽ Đạo phải chia nhiều kiểu cách khác nhau thì sao gọi là thống nhứt. Vậy từ đây phải chuẩn bị sửa chữa lại hết.

3.- Hiện nay ở Đệ bát Phận Đạo đã cất xong một Tiểu Thánh Thất thờ Đức Chí Tôn, nhưng Hội Thánh chưa dám cho phép Khánh Thành, xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

- Hội Thánh Cửu Trùng Đài dám cãi lịnh Bần đạo mà kiến tạo ngôi Tiểu Thánh Thất, ấy là một điều phi pháp.

4.- Mỗi năm ngày Lễ Noel nơi Điện Thờ Phật Mẫu ở Địa Linh Động có thiết lễ cúng đàn và đọc kinh riêng biệt ngoài các bài kinh lễ của Đạo, trong lúc đó ở Đền Thánh có cúng đại đàn kỷ niệm lễ Giáng sinh Đức Jésus Christ. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

- Đó cũng do sự hiểu lầm mà ra. Không lý do gì mà đem thiết lễ vị Chúa Cứu thế nơi Điện Thờ Phật Mẫu.

Vậy từ đây Bần đạo chấp nhận cho dùng Tiểu Thánh Thất Đệ bát, vì đã lỡ, không lẽ phá bỏ rất tổn hại cho nhơn sanh. Nhơn dịp Bần đạo cũng sẽ lần lượt cho tạo lập thêm nhiều Tiểu Thánh Thất trong các Phận Đạo cách xa Tòa Thánh và các Phận Đạo khác.

Hội Thánh Cửu Trùng Đài nên lưu ý việc ấy.

5.- Liên tưởng ý nghĩ nầy, xin Đức Ngài dạy nên giữ ngày lễ Sinh nhựt của Đức Ngài vào ngày mùng 5 tháng 5 mỗi năm theo như lòng nhơn sanh sở vọng hay không ?

- Bãi bỏ. Nhơn sanh lầm tưởng Bần đạo cần sự việc ấy lắm sao ? Vì sự hiểu lầm đó mà có nhiều bản văn thô lỗ làm nhục Hội Thánh, đáng lẽ phải khép vào Thập hình của Đức Lý Giáo Tông vì môn đệ của Bần đạo không bao giờ hỗn láo.

6.- Về Quan, Hôn, Tang, Tế ở Địa Linh Động hiện nay hành lễ tại Điện Thờ Phật Mẫu luôn cả về phần Thiên đạo cũng như Thế đạo, trong lúc ở Tòa Thánh và các nơi, phần Thiên đạo thì hành lễ ở Đền Thánh hoặc Thánh Thất, còn phần Thế đạo thì hành lễ ở Điện Thờ Phật Mẫu, vì ở Phận đạo Đệ bát chưa có Thánh Thất. Điều nầy xin Đức Ngài định lẽ nào ?

- Từ đây đã có Thánh Thất Đệ bát thì đủ rồi.

7.- Phần đất dành làm Nghĩa địa ở Bàu Ếch thì Ban Trị Sự Địa Linh Động muốn lưu giữ, còn phần Hội Thánh muốn lấy cấp phát cho nhơn sanh cất nhà ở, vì chỗ đất đó gần Chợ Long Hải, hiện giờ sợ để Nghĩa địa ở đó không hạp vệ sinh. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

- Đất ấy Bần đạo đã hứa cho làm Nghĩa Trang thì cứ làm, nhưng đó là Nghĩa Trang chung cho tất cả bổn đạo. Trong châu vi phải chỉnh trang cho có trật tự.

8.- Theo ranh giới vùng Địa Linh Động định do Vi Bằng số 152/VB ngày 12-11-Canh Dần (dl 20-12-1950) do vị Cố Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Non Thanh chủ tọa, có Đức Hộ Pháp phê kiến để làm Lương điền Công nghệ, nay đã trở thành thổ cư, nhơn sanh về cất nhà ở đầy hết nên có Vi Bằng số 07/VB ngày 133-3-Kỷ Dậu (1969) của Hội Thánh Lưỡng Đài thâu hẹp, quyết định giao cho Hành Chánh mà Ban Trị Sự Địa Linh Động còn tranh chấp về chủ quyền cấp phát đất. Xin Đức Ngài từ bi định cho bên nào ?

- Việc ấy Hội Thánh Lưỡng Đài đủ thẩm quyền giải quyết, nhưng phải tôn trọng những phần đất đã cấp rồi.

9.- Chiếc Thuyền Bát Nhã ở Địa Linh Động thì sơn màu xanh, còn tất cả Thuyền Bát Nhã khác ở Tòa Thánh cũng như ở địa phương đều sơn màu vàng và cổ pháp để trên nóc thuyền, ở Tòa Thánh và ở địa phương đều để xuôi theo nóc thuyền, chỉ ở Địa Linh Động thì để nằm ngang. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

- Phải tùng nhứt luật, nếu chẳng vậy thì loạn Đạo..

10.- Cổ pháp ở Tòa Thánh và các nơi để Bình Bát Vu ở giữa, Phất chủ bên mặt và Xuân Thu bên trái; còn ở Địa Linh Động thì để Phất chủ bên trái, Xuân Thu bên mặt. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

- Cũng tùng nhứt luật.

11.- Thuyền Bát Nhã ở Tòa Thánh và ở các địa phương không có cốt Đức Di-Lạc phía trước thuyền, chỉ ở Địa Linh Động có để mà thôi. Xin Đức Ngài chỉ giáo.

- Bãi bỏ.

12. - Ở Địa Linh Động, Thuyền Bát Nhã đưa những vị giữ trường trai được Đức Ngài cho phép treo hai đường lụa đỏ trên gạc rồng để khuyến khích. Điều nầy nên phổ biến cho toàn Đạo hay không ?

- Chấp thuận cho phổ biến trong toàn đạo.

13.- Đạo kỳ ở Tòa Thánh và trong toàn đạo đều để ba màu Tam Thanh nằm ngang, màu vàng sát trong cán cờ, còn ở Địa Linh Động lại để ba màu nằm sọc xuôi, cả ba màu đều gắn liền vào cán.

Xin Đức Ngài chỉ dạy lẽ nào ?

- Phải nhứt luật.

14.- Cúng Phật Mẫu khi bãi đàn có nên xây ra phía ngoài xá như ở Đền Thánh hay không ? Và khi xây ra phải xây bên mặt hay bên trái ? Theo thủ tục thì toàn đạo đều xây bên trái, chỉ có ở Địa Linh Động thì hai bên nam nữ, mỗi bên xây một chiều khác nhau. Xin Đức Ngài chỉ giáo ?

- Hội Thánh ra lịnh hành lễ y như nhau hết.

15.- Nơi Báo Ân Từ thờ Đức Phật Mẫu, phía ngoài đối diện với bửu điện thì không có tượng thờ chi hết, chỉ có ở Địa Linh Động có tượng thờ vị Nam Bình Phật Tổ. Xin Đức Ngài chỉ giáo ?

- Nên đặt một nghi tiết riêng biệt vì Đấng ấy có công mở đạo tại Việt Nam.

Bảo Đạo bạch tiếp : - Nơi các Điện Thờ Phật Mẫu sau nầy cũng phải thờ hay không ?

- Dùng riêng một chỗ cho Người mà thôi.

16.- Những người bị án trục xuất, Phạm Môn có đặng phép trực tiếp thâu nhận lại hay không ?

- Cấm nhặt.

17.- Hội Thánh Lưỡng Đài có ý định thống nhứt các ngày lễ vía của Chức sắc trong hàng Thánh thể của Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện mỗi năm một ngày riêng nhau. Xin ĐứcNgài chỉ dạy.

- Đồng ý thi hành.

18.- Theo Thánh lịnh số 25/TL điều thứ ba định phẩm Nhạc Sư sau 5 năm công nghiệp được cầu phong vào phẩm Phối Sư, nhưng qua điều thứ tư Nhạc Sư cho đối phẩm với Phối Sư và Hiền Nhơn, Thánh Nhơn bên Phước Thiện. Hai điều đó không phù hạp nhau. Xin Đức Ngài chỉ dạy.

- Cho đối phẩm Giáo Sư. Sau 5 năm sẽ được đối phẩm Phối Sư.

19.- Nhiều Chức sắc Phước Thiện phẩm Chí Thiện, Đạo Nhơn xin trả chức trở về Phạm Môn.

Xin Đức Ngài từ bi cho ý định.

- Điều đó cần phải xét lại.

Bảo Đạo bạch tiếp :

- Ngoài các khoản nầy, Ban Trị Sự Địa Linh Động còn những điều xin thỉnh giáo thêm. Nếu Đức Ngài chấp thuận, xin cho đọc luôn.

- Hiền hữu nên giải quyết theo ý định của mình.

Hiến Đạo bạch :

1.- - Ban Kỳ Lão đang xây dựng Viện Bảo Cô, xin Đức Ngài có điều chi chỉ bảo. Thỉnh tôn ý của Đức Ngài.

- Bần đạo đã định lập Cấp Cô Độc Viện nơi ấy, chư hiền hữu tiếp tục phát triển cho thành một cơ sở Phước Thiện vĩ đại sau nầy.

2.- - Trưởng Tộc và Phó Trưởng Tộc Phạm Môn đã qui liễu, chưa có người thay thế. Ban Kỳ Lão cầu xin Đức Ngài chỉ định người đảm nhiệm trách vụ trên.

- Hiền hữu nên lập vị cho có người hữu dụng.

3.- - Số đất ngoài sân bay, Đức Ngài định cho người hữu công với Đạo mỗi người một mẫu, nay chánh quyền định lấy lại cấp phát theo Luật Người Cày có ruộng. Xin Đức Ngài dạy phải làm thế nào ?

- Hội Thánh tùy cơ ứng biến.

4.- - Thờ các vị Tiền vãng của Phạm Môn, hiện thời đã thờ nơi từng dưới nhà Phạm Nghiệp theo lịnh của vị Cố Nữ Chánh Phối Sư Hương Nhiều, chưởng quản nữ phái Phước Thiện.

Xin Đức Ngài chỉ giáo, phải để tại Phạm Nghiệp hay là lập nhà thờ trong ba Cung : Trí Huệ, Trí Giác và Vạn Pháp ?

- Hiền hữu hiệp với Ban Kỳ Lão mà tính việc ấy.

Bần đạo ban ân cho quí vị.

THĂNG.