66.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm
ID027442 - Chương : 66.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

66.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm

66. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 17-10-Nhâm Tý (dl 22-11-1972), hồi 20 giờ 30.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và Đạo hữu nam nữ.
Hầu bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào Hội Thánh, chư Chức sắc Thiên phong và chư hiền hữu, đệ, muội.

Lão rất buồn về cái chết của Thành mà Lão không che chở được, bởi Thiên cơ. Lão chờ đến đến cơ hội nầy mới độ nó về phần hồn với sự ban ân huệ truy phong vào phẩm Thánh Tử Đạo, theo lời cầu nguyện của Hội Thánh. Vậy sự hành lễ cứ theo hàng phẩm đó mà cử hành.

Ngài Khai Đạo bạch :

- Cầu xin Đức Ngài từ bi chỉ giáo hành lễ theo hàng Thánh nhưng với phẩm bậc nào ?

- Hàng phẩm Thánh Tử Đạo không phân Chức sắc, vì có phần trọng hơn, nghĩa là phẩm nào cũng được cả.

Lão ban ơn cho toàn thể chư vị Chức sắc và toàn đạo và cũng tỏ lời phân ưu cùng Hội Thánh và tang gia.

THĂNG.


GHI CHÚ :Cựu Trung Tướng Nguyễn Văn Thành được Đức Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm, phong chức Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo ngày 21-10-Mậu Thân (dl 10-12-1968) [Xem bài Thánh Ngôn số 53]

Ông sanh năm Bính Thìn (1915) tại Rạch Giá, nhập môn vào Đạo Cao Đài ngày 19-3-Giáp Ngọ (1930) tại Thánh Thất Rạch Giá.

Ông Thành bị ám sát chết tại Văn phòng của ông trong Nội Ô Tòa Thánh vào lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 17-10-Nhâm Tý (dl 22-11-1972) trong khi ông Thành đang ngủ.

Sáng ngày 18-10-Nhâm Tý, di quan tài của ông từ Văn phòng Tổng Thanh Tra vào Báo Ân Từ để Hội Thánh và các ban bộ tế lễ theo hàng Thánh.

Ngày 19-10-Nhâm Tý, lúc 9 giờ, di quan từ Báo Ân Từ đến Đền Thánh, Ngài Hiến Pháp làm phép Độ Thăng, Ngài Ngọc Chánh Phối Sư đọc Tuyên Dương công nghiệp hành đạo, xong đưa đến đất Cực Lạc cũ an táng lúc 12 giờ 20 phút.