68.- Hộ Pháp

68. Cung Đạo Đền Thánh, đêm mùng 1-12-Nhâm Tý (dl 4-1-1973), hồi 20 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT nam nữ.
Hầu bút: Thừa Sử Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

HỘ PHÁP

Chào Hội Thánh, chư Chức sắc và toàn đạo nam nữ.

Bần đạo rất vui mừng được tiếp chuyện với các bạn hôm nay. Chư Thánh có điều gì hỏi, Bần đạo sẵn sàng đáp.

Ngài Hiến Đạo bạch :

1.- Danh sách chư Chức sắc cầu thăng đợt II Tân Hợi (1971) có sự công nhận của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (20 vị).

- Thăng nhứt cấp tất cả.

2.- Chức sắc Hiệp Thiên Đài khiếu nại việc Đức Ngài thăng phẩm cho các đương sự trong năm vừa qua, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định lại về công nghiệp thâm niên rất dày.

- Mầm tạo loạn nơi pháp luật là điều đáng tiếc, các em không làm gương đạo hạnh lại dùng áp lực đối với bề trên. Bần đạo cấm hẳn tự hậu không đặng làm như vậy . Nếu tái phạm sẽ có hình phạt. Đó là lời cảnh cáo của Bần đạo, nghe à !

3.- Danh sách các Chơn Nhơn nam nữ cầu thăng Hiền Nhơn là phẩm vị cao trọng. Hội Thánh không dám quyết định. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (9 vị).

- Bần đạo đã nói rồi, tuy nhiên sẽ có hai vị được thăng thưởng, đó là Chơn Nhơn TRUNGPHÚ, nhưng chỉ được bổ nhiệm chức vụ Cố Vấn cho Hiệp Thiên Đài mà thôi, sau có cơ hội, Bần đạo sẽ chỉ thêm.

4.- Danh sách Đạo Nhơn nam phái đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Chơn Nhơn. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (15 vị).

- Chấp thuận tất cả.

5.- Danh sách Đạo Nhơn nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Chơn Nhơn. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (9 vị).

- Chấp thuận tất cả.

6.- Danh sách Chí Thiện nam phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Đạo Nhơn. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (28 vị).

- Chấp thuận tất cả.

7.- Danh sách Chí Thiện nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Đạo Nhơn. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (18 vị).

- Chấp thuận.

8.- Danh sách Giáo Thiện nam phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Chí Thiện và 2 vị Giáo Thiện cầu thăng Hàm phẩm. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (23 vị).

- Chấp thuận hết.

9.- Danh sách Giáo Thiện nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Chí Thiện. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (18 vị).

- Chấp thuận.

10.- Danh sách Chức sắc và Chức việc Bộ Nhạc hội đủ điều kiện Hội Thánh công nhận cầu thăng nhứt cấp. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (55 vị).

- Chấp thuận.

Tái Cầu.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Hồi 20 giờ 50 phút.

LÝ BẠCH
Nhứt Trấn Oai Nghiêm

Chào Hội Thánh và chư Chức sắc nam nữ.

Lão rất vui mừng hội diện với chư quí vị hôm nay. Chư Thánh muốn hỏi điều chi ?

Ngài Hiến Đạo bạch :

- Danh sách Chức sắc cầu thăng đợt II Tân Hợi (1971) có sự công nhận của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

1.- Danh sách 2 vị Chánh Phối Sư : Thái Bộ Thanh và Ngọc Nhượn Thanh có khả năng và thâm niên, Hội Thánh thượng trình lên, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

- Thăng thưởng Thái Bộ Thanh lên phẩm Đầu Sư, nhưng phải giữ Thánh danh Thái Bộ Thanh;

Ngọc Nhượn Thanh lên phẩm Đầu Sư nhưng cũng giữ Thánh danh cũ, và kiêm nhiệm chức Chánh Phối Sư phái Ngọc cho đến khi có người thay thế.

2.- Danh sách 4 vị Chức sắc Thượng Vinh Thanh, Thái Đến Thanh, Thái Hào ThanhGiáo Hữu Thượng Tý Thanh bị Đức Ngài ngưng quyền chức, hôm nay Hội Thánh thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định về trường hợp của các đương sự.

- Đình lại một thời gian nữa vì Lão chưa chắc các vị ấy đã từ bỏ nghiệp cũ, Lão phải dè dặt. Xin phải hiểu cho Lão.

3.- Cầu xin Đức Ngài đặc cách thăng thưởng cho 3 vị Giáo Hữu : Thượng Tám Thanh, Thượng Tư Thanh Thái Còn Thanh hành sự Hiệp Thiên Đài, theo lời cầu xin của Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài.

- Ráng chờ một thời gian ngắn nữa, thế nào cũng sẽ được trọng dụng bên Hiệp Thiên Đài, nhưng lúc nầy chưa thuận tiện.

4.- Danh sách Giáo Sư nam phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Phối Sư. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

(Đọc danh sách 20 vị).

- Thăng phẩm Phối Sư.

5.- Danh sách Giáo Sư nam phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Phối Sư Hàm phẩm. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

(Đọc danh sách 16 vị).

- Chấp thuận thăng Phối Sư Hàm phẩm.

6.- Danh sách Giáo Sư nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Phối Sư. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

(Đọc danh sách 20 vị).

- Chấp thuận thăng phẩm.

7.- Danh sách Giáo Hữu nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Giáo Sư. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

(Đọc danh sách 24 vị).

- Chấp thuận thăng phẩm.

8.- Danh sách Giáo Hữu nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Giáo Sư Hàm phẩm. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

(Đọc danh sách 6 vị).

- Chấp thuận thăng phẩm.

9.- Danh sách Lễ Sanh nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Giáo Hữu.

Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

(Đọc danh sách 55 vị).

- Chấp thuận thăng phẩm.

10.- Danh sách Lễ Sanh nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Giáo Hữu Hàm phẩm. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

(Đọc danh sách 41 vị).

- Chấp thuận thăng Hàm phẩm.

11) Danh sách nữ phái thuộc Chi Phái Từ Vân mới qui về Tòa Thánh, Hội Thánh thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

(Đọc danh sách 11 vị).

- Cười . . . Mấy vị dưới 60 tuổi được thăng ân phong, còn kỳ dư thăng Hàm phẩm Lễ Sanh.

Lão ban ơn cho quí vị.

THĂNG.