72.- Hộ Pháp

72. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 18-3-Ất Mão (dl 29-4-1975), hồi 19 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT nam nữ.

HỘ PHÁP

Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện. Quí bạn có điều chi hỏi ?

Chưởng Ấn bạch : - Xin bài thài tế lễ Ngài Bảo Thế.

- Bài thài chúng ta đã thấy “Bảo Thế cứu nước” đã trúng lúc. Vậy cứ dùng bài ấy mà thài cúng tế Bảo Thế.

Còn về bài thài mà Hiến Pháp đã cho để cúng tế chung chư vị Thời Quân thì cứ để dùng như vậy trong lễ cúng tế chung.

Bần đạo ban ơn lành cho Hội Thánh và toàn thể.

THĂNG.

* * * * * * * * *

Bài thài hiến lễ Ngài Bảo Thế :

BẢO trọng Vạn linh hiệp Chí linh,
THẾ nguy chuyển loạn lập hòa bình.
CỨU đời mở đạo kinh luân sẵn,
NƯỚC Việt trông chờ sách cứu tinh.

Bài thài nầy là bài thi của Đức Hộ Pháp giáng cơ ban khen Ngài Bảo Thế.

Ngài Bảo Thế đăng Tiên vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 17-3-Ất Mão (dl 28-4-1975), hưởng thọ 81 tuổi.