76.- Khai Đạo

2. Giáo Tông Đường, ngày 20-2-Bính Thìn (dl 20-3-1976), hồi 15 giờ 20.
Phò loan: Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi - Chưởng Ấn Nguyễn Văn Kiết.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Ngọc Đầu Sư, Quyền Nữ Chánh Phối Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
Chép bút: Sĩ Tải Nguyễn Thanh Hùng.

KHAI ĐẠO

Xin chào Bảo Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc nam nữ có mặt nơi đây.

Bần tăng được lịnh về gấp. Các bạn chớ thắc mắc vì sự qui Tiên gấp của Bần tăng, bởi có lịnh Ngọc Hư. Một điều đáng tiếc là Bần tăng đã lãnh lịnh của Ngự Mã Thiên Quân Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài mà chưa thực hành gì cả.

Như vậy, hiền huynh Bảo Đạo và Hiến Đạo tiếp tục chung tâm hiệp trí lãnh đạo Hiệp Thiên Đài y theo lời dạy của Đức Hộ Pháp.

Nếu Hiến Đạo vì bịnh không thể thường trực tại Tòa Thánh Tây Ninh thì hiền huynh Bảo Đạo nhận phần Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài thế cho Bần tăng và cứ thực hành y như lời chỉ giáo của Đức Ngài tại Cung Đạo.

Đức Hộ Pháp căn dặn chư Thời Quân còn tại thế cố bảo thủ chơn truyền và Đạo pháp, vì chư Chức sắc lưỡng Đài hành đạo ngoài lời dạy của Đức Chí Tôn và các Đấng từ ngày khai Đạo, vi phạm Thiên điều và bị chư Thần Thánh lánh xa không ủng hộ, bằng cớ cho Kim Quang Sứ cho lịnh Quỉ vương cám dỗ và thâu làm môn đệ là khác! Chừng ấy, công nghiệp khổ hạnh của chư Chức sắc đều bị phế bỏ hết.

Vậy, Bảo Đạo hiền huynh cần mạnh dạn nhắc nhở Chức sắc Hiệp Thiên Đài cố gìn giữ luật pháp. Đó là đặc ân đối với Chức sắc nam nữ, chớ có gì e ngại.

Đức Hộ Pháp dặn Bảo Đạo và Hiến Đạo cố dìu dẫn Hội Thánh Phước Thiện và bắt buộc họ phải thi hành phước thiện theo Đạo Luật đã định. Nếu sai lạc chủ nghĩa phước thiện là chư Chức sắc “Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng “ phế vong trách nhiệm, bị Thiên điều trừng trị mà còn bị án bất tuân lịnh của Hộ Pháp mà chớ!

Bần tăng bảo rằng chúng cố thật hành cho chín chắn, sau nầy sẽ thấy thành công mỹ mãn mà cũng chính Đức Hộ Pháp tuyên dương công nghiệp tại Ngọc Hư Cung đó.

Về bài thài, đợi Bần tăng thương lượng rồi sẽ gởi. Tái cầu. Xin kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU:

Hồi 16 giờ 10.

Thánh HIỂN

Xin chào hiền huynh Bảo Đạo, Ngọc Đầu Sư, chư Chức sắc nam nữ lưỡng Đài.

Tệ Thánh vâng lịnh hiền huynh Khai Đạo đem bốn câu thài như sau đây :

KHAI mở Cao Đài độ chúng sanh,
ĐẠO mầu giải thoát giống dân lành.
CHƠN truyền cố vẹn đạo nhà vững,
QUÂN chủ dân quyền dứt chiến tranh.

Xin phép cho Tệ Thánh âm hao cùng La Kiết và Hợi.

Nếu lúc nọ, “moi” không đến kịp thì hai đứa con của La Hợi bị khổn và tiêu phần nào tài sản mà chớ! Từ đây hai bạn có gì khó, kêu “moi” giúp nghe. Xin thăng.


Sau ngày 30-4-1975, Hiệp Thiên Đài chỉ còn 4 vị Thời Quân tại thế: Hiến Pháp, Hiến Đạo, Khai Đạo và Bảo Đạo.

- Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức làm Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, đăng Tiên ngày 15-12-Ất Mão (15-1-1976).

- Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi lên cầm Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài được hơn 1 tháng thì đăng Tiên ngày 19-2-Bính Thìn (dl 19-3-1976).

- Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi bị bịnh nhiều nên trở về dưỡng bịnh tại tư gia ở Sài Gòn và đăng Tiên ngày 8-4-Bính Thìn (dl 6-5-1976).

- Chỉ còn lại một mình Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa cầm quyền Hiệp Thiên Đài điều hành việc Đạo.