77.- Cao Thượng Phẩm
ID027453 - Chương : 77.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

77.- Cao Thượng Phẩm

77. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 1-3-Bính Thìn (dl 31-3-1976), hồi 1 giờ 50.
Phò loan: Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Hợi - Chưởng Ấn Kiết.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và toàn đạo nam nữ.
Chép bút: Giám Đạo Lê Minh Khuyên, Sĩ Tải Nguyễn Thanh Hùng.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào Bảo Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng nam nữ.

Tiếp Dẫn Đạo Nhơn nâng loan, có Bần đạo trợ sức, còn Chưởng Ấn có Hộ Pháp hộ trì.

Bảo Đạo ! Có Ca Bảo Đạo nhắn lời hiền hữu cố giữ chánh tâm và chí khí tướng soái của mình để thi hành sứ mạng của Hiệp Thiên Đài giao phó, đừng nao núng, bên cạnh hiền hữu còn có Người theo dõi và ám trợ, ngoài ra còn có Bần đạo mà chớ !

Huyền cơ chuẩn bị, Đức Hộ Pháp giáng đàn.

THĂNG.

HỘ PHÁP

Chào Bảo Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng nam nữ.

Cười . . Có sự bảo lãnh của Ca Bảo Đạo, Bần đạo nhận hiền hữu cầm quyền Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đàithế Khai Đạo

Cười . . Hiệp Thiên Đài cần có một số Chức sắc giúp năng lực để bảo thủ Đạo quyền, mà cũng có phúc nghị của Khai Đạo, Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.

Bần đạo quyết định :

Thăng cấp cho chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài từ phẩm Sĩ Tải đợt đầu tới cấp Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, mỗi vị mỗi phẩm được thăng nhứt cấp.

Vậy, Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài triệu tập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để kiểm danh sách rồi chính hiền hữu lập Thánh Lịnh liền, bên cạnh để : Phê chuẩn Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài Phạm Công Tắc, nghe à !

Bảo Đạo bạch :

- Sĩ Tải lên một cấp thì dễ, còn Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đã tột bực rồi, còn lên phẩm nào ?

- Hiền hữu đem ra Hội Thánh Hiệp Thiên Đài bàn tính với hiền hữu để lấy quyết nghị dâng lên Bần đạo sẽ định sau.

Bảo Đạo cứ làm Thiên mạng phú giao, chắc chắn hiền hữu không lẻ loi đâu mà sợ, vì từ đây lần lượt có Thời Quân đến.

Từ đây, hiền hữu được cầu cơ học hỏi tại Hộ Pháp Đường, có Khai Đạo đến giúp ý kiến.

Bần đạo ban ơn cho tất cả.

THĂNG.