Lời nói đầu
ID027455 - Chương : Lời nói đầu 🖶 Print this Chương
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

Lời nói đầu

“ Những sự phàm tục đều là mưu kế cuả Tà Mị Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh Ðạo của các con. Những mưu quỷ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp ấy cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy.” (TN 7.6.1926)

Bộ thiết giáp vô hình quan trọng đến thế, chúng ta tìm ở đâu? Giữa trần gian cô đơn, cuộc sống khó khăn và đầy thử thách cám dỗ, chúng ta biết vin vào đâu để chống chọi!

Đức Chí tôn bảo: “ Các con chớ ngại. Ngày nay Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy thân mình; đã chẳng phải giữ mình cho các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả Môn đệ Thầy nữa.. .”

Vâng, chúng ta hết sức gìn giữ lấy thân mình, gìn giữ cả môn đệ của Thầy bằng cách nhắc nhở Thánh ngôn và giữ gìn những giới luật mà Đức Chí tôn và Hội thánh đã chỉ dạy trong THÁNH NGÔN, TÂN LUẬT & PHÁP CHÁNH TRUYỀN.

“ Thầy phải sửa cải Thiên cơ, mà để cho mỗi đứa được có ngày giờ, và thế lực mà dìu dắt nhau, cho tròn phận sự; nhưng rốt lại, tà quyền cũng lấn lướt chất Thánh, bước tục dẫn chơn phàm; Thầy rất đau lòng mà dòm thấy con cái liếu xiếu, bị lâm vào đường tà quái. Ðứa thì bị mê tài, đứa thì ham cận sắc, đứa bị biếm vào lối lợi quyền, đứa bị xô vào nơi thất đức. Mỗi đứa mỗi nẻo, đều quăng sạch chất thiêng liêng, lầm lũi đưa tay theo mấy mươi động.

Hại nữa, là các con lại bị nó tàng ẩn, xô cho dang nhau, bứt nghiến tình đoàn thể, chặt lìa dây liên lạc; giành xé cắn rứt nhau, như kẻ khác nhà, gà riêng ổ; cho đừng có thế lực chi mà kình chồng với chúng nó; rồi rốt cuộc lại, thì các con lần lần bị manh mún phân chia, sa vào hang sâu vực thẳm.

Ðạo tuy cao, song nên biết sức quỉ cũng chẳng hèn; nếu không ngăn ngừa, dằn lửa nóng trong tâm, thì lửa Tam muội của Quỉ vương đốt cháy, chừng ấy thì Thế giái phải tạo lập lại, sụt các con cho đến địa cầu 72, đặng chờ lúc thiên niên đày vào nghiệt cảnh.”

Hàng triệu người vô minh tự nói rằng: " Chúng ta hãy mau mau thu góp của cải, tiền bạc và khao khát thú vui cùng danh vọng Trần gian. Nhưng Chân sư có nói rằng: " Người nào muốn theo chúng ta thì phải bỏ thế giới của y để sang qua thế giới của chúng ta". Điều đó không có nghĩa là phải sống đời ẩn dật của người tu sĩ, nhưng mà người học Đạo tuy sống giữa thế gian, cần phải từ bỏ tư cách hẹp hòi tham dục để tập lấy tư cách của Đức Thầy.

Chờ đợi tiếng nói Chơn Sư,
Rình xem ánh sáng ẩn tàng,
Lắng nghe hầu biết được mệnh lệnh của Ngài,
Chú ý từng nét dấu nhỏ nhít của Ngài.

Nếu thực sự cầu giải thoát, hãy nỗ lực để thực hành những giới luật mà Đức Chí Tôn và các Chân sư đã khuyên dạy. Không khó khăn đâu; chỉ là vấn đề lý tưởng sống mà thôi. Nếu chúng ta nhớ rằng, thân xác chỉ là lớp vỏ bọc ngoài, con người thật của mình là Chơn linh cao cả.

Con người phải lo giải thoát khỏi các sự trói buộc ở các cõi thấp để trở về hiệp nhứt với Đức Thượng Đế, cũng gọi là Phản bổn Huờn nguyên.

Con người là một điểm linh quang nhỏ bé tách ra từ khối Đại Linh Quang của Thượng đế để xuống Trần học hỏi, tu luyện cho được trọn sáng, trọn lành như đức Thượng Đế

Chỉ có bước đầu là cần ý chí mạnh mẽ quyết tâm. Khi bước thứ nhất xong rồi thì thói quen đã có, rất dễ cho chúng ta giữ suốt đời.