4. Có phải muốn trở thành tín đồ Cao Đài phải minh thệ ?
ID027460 - Chương : 4. Có phải muốn trở thành tín đồ Cao Đài phải minh thệ ? 🖶 Print this Chương
Phần : I. Những giới luật căn bản.
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

4. 4. Có phải muốn trở thành tín đồ Cao Đài phải minh thệ ?

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển ghi rõ: “Người nhập môn vào cửa Đạo để thành người Đệ Tử Cao Đài phải Minh Thệ trước Thiên Bàn Chí Tôn như sau:

Tên họ .. . Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao-Đài Ngọc-Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ, gìn luật lệ Cao-Đài, như sau có lòng hai thì Thiên-tru, Địa-lục.”

Tất cả tín đồ Cao Đài đều phải qua thủ tục minh thệ nầy khi nhập môn cầu Đạo. Lời minh thệ phải được phát âm thành tiếng nói rõ ràng trước sự chứng kiến của Thần linh và giới chức sắc có thẩm quyền về hành chánh Đạo, chức thấp nhứt là cấp Bàn Trị Sự.

Đây là một nghi lễ hữu hình có ba tác dụng:

1. Về hành chánh Đạo: Để có đủ yếu tố pháp lý cấp giấy chứng nhận tín đồ gọi là Sớ Cầu Đạo.

2. Về tâm lý cá nhân: Để người tân tín đồ biết sợ hình phạt của Thiêng Liêng mà giữ gìn giới luật của kẻ tu hành.

3. Về thần quyền: Để được các Đấng Thiêng Liêng nhìn nhận là môn đệ của Đức Chí Tôn và do đó sẵn sàng phò hộ cho mình trong cuộc sống tu hành.

Chúng ta biết rằng mỗi linh hồn đều có quyền tự chủ của mình, vì vậy phải có lời minh thệ là một hình thức cam kết tự nguyện sống trong giáo pháp Đạo Cao Đài, chấp nhận sự thưởng phạt của các Đấng Thiêng liêng đóng vai trò hướng đạo cho mình trong hành trình trở về cùng Thượng Đế.

Như thế, những Đấng ấy mới sẵn sàng can thiệp vào đời sống của mình với mục đích yểm phàm phục thánh. điều kiện nầy được xác định qua lời dạy của Đức Chí Tôn đối với một số môn đệ tại Cần-Giuộc chưa qua thủ tục nhập môn trong thời kỳ mới khai Đạo: "Quỉ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và thử thách các con, Thầy chẳng chịu cho hành xác, chúng nó hiệp Tam Thập Lục Động toan hại các con. Nên Thầy sai Quan Thánh và Quan Âm gìn giữ các con nhưng phần đông chưa lập minh thệ nên chư Thần Thánh Tiên Phật không muốn nhìn nhận". (TNHT Q.1)

Ngoài ra, về phương diện thần quyền, phải có minh thệ nhập môn thì khi chết Hội Thánh mới tiến hành các thủ tục độ hồn như tụng Kinh hấp hối, Thượng sớ tân cố, Cầu siêu, làm phép xác độ thăng, làm Tuần cửu, Tiểu tường và Đại tường cho người giữ đúng luật Đạo. Thủ tục minh thệ nhập môn trong Đạo Cao Đài là một sự ràng buộc cần thiết để giúp người tín đồ chế ngự phàm tánh cho dễ dàng đi đến đích sau cùng của đời tu là giải thoát. (theo ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI của Hiền Tài Nguyễn Long Thành)