5. Những giới luật căn bản mà người tín đồ phải giữ ?
ID027461 - Chương : 5. Những giới luật căn bản mà người tín đồ phải giữ ? 🖶 Print this Chương
Phần : I. Những giới luật căn bản.
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

5. Những giới luật căn bản mà người tín đồ phải giữ ?

Sau khi Minh Thệ, ngoài việc phải HỌC KINH, GIỮ TRAI KỲ; người Đệ Tử Cao Đài còn phải tuân hành Giới Luật Căn Bản được ghi rõ trong TÂN LUẬT của Đạo. Tân luật gồm có ba phần: ĐẠO PHÁP, THẾ LUẬT và TỊNH THẤT.

Trong phần ĐẠO PHÁP có 8 chương:

Chương I: ...Về Chức Sắc Cai Trị Trong Đạo.
Chương II: ..Về Người Giữ Đạo.
Chương III: .Về Việc Lập Họ.
Chương IV: ..Về Ngũ Giới Cấm.
Chương V: ...Về Tứ Đại điều Qui.
Chương VI: ..Về Giáo Huấn.
Chương VII: .Về Hình Phạt.
Chương VIII: Về Việc Ban Hành Luật Pháp.

Trong phần THẾ LUẬT có 24 điều dạy cho tín đồ về Lễ Tắm Thánh, Quan, Hôn, Tang, Tế.

Trong phần TỊNH THẤT có 8 điều dành cho người vào tịnh luyện

Trong CHƯƠNG II, VỀ NGƯỜI GIỮ ĐẠO (ABOUT BELIEVERS) ghi rõ:

ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI:

Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong hàng tín đồ có hai bực: 1. Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường, song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 họăc 10 ngày trong tháng, phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Đại Đạo truyền bá. Bực này gọi là người giữ Đạo mà thôi; vào phẩm hạ thừa. 2. Một bực đã giữ trường trai, giái sát và tứ đại điều qui, gọi là vào phẩm thượng thừa.

English:
Article 12:

Once converted and baptized (Nhập môn), the new adherent is called a believer (Tín Đồ. Believers are classified into two categories:

1. Those who live with their families (unmarried and married persons) and earn their living as ordinary people. However they must practice vegetarian diet for six or ten days a month, must observe the Five Interdictions (Ngũ Giới Cấm), and obey the Secular Laws/Rules of the Secular Life (Thế-Luật) promulgated by the Great Way (Đại-Đạo. These believers are called layman keeping the Way, belonging to the Lower Category or Secular order (Hạ-Thừa).

2. Those who observe a full-time vegetarian regime, free themselves from killing and follow the Four Great Commandments (Tứ Đại Điều-Qui) are classified in the Higher Category or Higher order (Thượng Thừa).

ĐIỀU THỨ MƯỜI BA:

· Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện Đạo.

English:
Article 13:

Among the Lower Category (Hạ-Thừa), those who observe ten days or more of vegetarian diet (per month) will be granted admission into a Meditation House (Tịnh-thất) where Esoteric Teaching are taught and they’ll be assigned a supervisor who'll assist them in practicing spiritual exercises.

ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN:

· Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo Hữu sắp lên, phải chọn trong bực người thượng thừa mà thôi.

English:
Article 14:

Dignitaries from the Religious Administration having the rank of Priest (Giáo-Hữu) and above must be selected only from among believers in the Higher category (Thượng Thừa).