18. Vì sao Giới Không Sát Sanh được xếp đầu tiên ?
ID027476 - Chương : 18. Vì sao Giới Không Sát Sanh được xếp đầu tiên ? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Tìm hiểu về Ngũ giới cấm và Tứ đại điều qui.
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

18. Vì sao Giới Không Sát Sanh được xếp đầu tiên ?

· Đức Phật bảo: "Này Văn Thù, tất cả chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay, sống chết luân hồi từng làm lục thân quyến thuộc, thay đổi vô thường cũng như trò hát. Trong quá trình luân hồi vô tận ấy, ta cùng với tất cả chúng sanh, thường đầu thai làm cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái lẫn nhau.”

· Đức Chí tôn dạy vì sao không được sát sanh: Thầy là cha của sự-sống, vì vậy mà lòng háo-sanh của Thầy không cùng tận. Cái sống của cả chúng-sanh, Thầy phân-phát khắp Càn-Khôn Thế-Giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến-hóa.

Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên-sanh hay hóa-sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trước, nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả-báo không sai; biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra đến đỗi ấy. Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy”.

“Sát nhân giả tử”, giết người thì phải đền mạng. Ðây là lẽ công bằng mà luật pháp của nước nào cũng không dung thứ cho những kẻ sát nhân.

Còn đối với cõi thiêng liêng vô hình, hồn của tên sát nhân phải chịu đựng biết bao đau khổ, sợ hãi, hối hận triền miên; kèm theo những hình ảnh đau thương, oán hận của người bị giết hiện ra trước mắt y như một cuồn phim, cứ sống trong cảnh tối tăm u ám như thế cho đến khi được đi đầu thai để trả quả:

Tai ương hoạn họa luống u sầu,
Vì bởi hay bày chước hiểm sâu,
Lập kế mưu đồ âm hại chúng,
Kiếp sau mang lấy lốt heo, trâu.

Vì những lẽ đó, các Đấng đã xếp “KHÔNG SÁT SANH” là giới cấm đầu tiên phải giữ.