27. Mười vị Phật kết duyên lành với nhơn sanh vào 10 ngày chay ?
ID027486 - Chương : 27. Mười vị Phật kết duyên lành với nhơn sanh vào 10 ngày chay ? 🖶 Print this Chương
Phần : III. Tìm hiểu về Ngũ giới cấm và Tứ đại điều qui.
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

27. Mười vị Phật kết duyên lành với nhơn sanh vào 10 ngày chay ?

Theo Phật giáo, 10 vị Phật sau đây sẽ kết duyên lành với nhân sanh vào 10 ngày chay trong một tháng âm lịch:

· Mùng 1 : Nhiên Đăng Cổ Phật.
· Mùng 8 : Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
· Mùng 14: Phổ Hiền Bồ Tát.
· Mùng 15: A-Di-Đà Phật.
· Mùng 18: Quan Thế Âm Bồ Tát.
· Mùng 23: Đại Thế Chí Bồ Tát.
· Mùng 24: Địa Tạng Vương Bồ Tát.
· Mùng 28: Đại Nhật Phật.
· Mùng 29: Dược Vương Bồ Tát.
· Mùng 30: Thích Ca Mâu Ni Phật.