73. Nội luật 1939 dạy chức sắc điều gì ?
ID027542 - Chương : 73. Nội luật 1939 dạy chức sắc điều gì ? 🖶 Print this Chương
Phần : IV. Giới luật dành cho phẩm thượng thừa
Sách : 99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

73. Nội luật 1939 dạy chức sắc điều gì ?

.. . Tín đồ bỏ Đạo; chúng sanh chưa biết đến chơn lý Cao Đài thì tất cả Chức sắc Cửu Trùng Đài đều thất phận. Chức sắc, tín đồ phạm pháp luật Đạo, thì cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài chung gánh tội tình.

HUẤN LỊNH

.. .Ấy vậy, Hội Thánh đã đặng mạng lịnh Thiêng liêng của Người mà làm Cha, làm Thầy cả con cái của Người. Cái quyền hành ấy cao trọng biết chừng nào, chúng ta không cần để luận. Muốn nắm quyền hành ấy nơi tay, tức phải tỏ ra mình là phẩm giá lương sanh mới đáng. Dầu tất cả Hội Thánh hay là một phần tử Hội Thánh, tức là một vị Chức sắc THIÊN PHONG nào cũng vậy, phải đáng mặt lương sanh đặng vào Thánh thể của Người chẳng phải là dễ. Vì vậy mà Chí Tôn phải đem lương sanh ấy vào bực THIÊN PHONG cho đồng thể cùng Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật mới đáng là hình thể của Người; nếu để PHÀM PHONG thì quả nhiên nhơn loại đã lăng mạ danh thể Người, ấy là tội Thiên điều chẳng hề dung thứ. Mà THIÊN PHONG chánh vị còn giữ phàm tánh thì lại lăng mạ danh thể của Người hơn thập bội.

Tòa thánh, ngày 4 tháng 6 Đinh Hợi (21.7.1947)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC