Sách tham khảo chính.

Tân Luật Hội Thánh
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Hội Thánh
Luật Tam Thể Đức Cao Thượng Phẩm
Con Đường của người đệ tử Cao Đài Nguyễn Long Thành
Luận Đạo Nguyễn Long Thành
Năm giới tân tu Nhất Hạnh
Hành trình về phương đông Blair T. Spalding
Giảng lý dưới chơn Thầy Dr. Annie Besant - Leadbeater C.W
Man and his bodies Dr. Annie Besant
Vegetarianism in the of theosophy Dr. Annie Besant
Earth awakens: Prophecy 2012-2030 Sal Rachele