1. Tam-thể xác thân
ID027573 - Chương : 1. Tam-thể xác thân 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

1. Tam-thể xác thân

1. Đêm 28 tháng 7 Canh-Dần (1950).
Phò Loan: Luật-sự: Khoẻ, Hưỡng.
Hầu Đàn: Truyền-Trạng Phước, Luật-sự Khen, Nhung.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào các em.

Bần Đạo đêm nay đến dạy các em về mặt tinh-thần Đạo-Đức. Bần Đạo giải về Tam-thể con người cho các em nghe.

Con người có ba thể:

– Thể thứ nhứt là xác thân do cha mẹ sanh ra.

– Thể thứ nhì gọi là Đệ Nhị xác thân của Đức Phật Mẫu ban cho. Còn thể thứ ba là Linh-hồn, do Đức Chí Tôn ban cho. Trong ba thể ấy phải hiệp lại mới thành con người, nhưng bản-chất nó khác nhau.

– Thể thứ nhứt là xác thân, có ngũ-quan, biết cảm-giác xúc động, do nơi khí bẫm của cha mẹ mà biến tướng ra. Nó cũng như con vật.

– Thể thứ hai là Đệ Nhị xác thân, tức nhiên là Chơn Thần của con người. Người ta gọi là cái vía hay là hào-quang đó. Nó do theo cái thể thứ nhứt mà biến hình, cũng như đồ bắt kế con vật.

– Thể thứ ba là linh-hồn, do Đức Chí Tôn ban cho, tức nhiên là một điểm linh-quang của Chí Tôn chiết xuống, để cho con người biết hiểu, và khôn ngoan hơn loài vật. Người ta gọi là “thiên-hạ” đó. Vậy thể thứ ba như người cầm cương con vật. Ba thể ấy khi nào được hiệp một, thì con người ấy mới thấu hiểu cả Thiên-Cơ của Đức Chí Tôn. Một khi con người đã thấu hiểu được Thiên-Cơ, thì người ấy đã đoạt Đạo.

Bởi vậy, cho nên người tu phải tập luyện thế nào, cho Tam-Thể ấy được tương-liên với nhau, thì con người mới trở nên sáng suốt hơn kẻ thường tình.

Phương luyện đặng tương hiệp Tam-Thể thì Đức Hộ-Pháp đã có dạy lâu rồi, các em quên sao?

Truyền-Trạng Phước bạch: – Dạ phải bài nói về Phương Luyện-Kỷ để vào con đường thứ ba của Đại Đạo không?

– Phải. Bữa khác Bần Đạo sẽ về tiếp thêm.

Bần Đạo kiếu.