9. Tam-Thể xác thân (tt.)
ID027581 - Chương : 9. Tam-Thể xác thân (tt.) 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

9. Tam-Thể xác thân (tt.)

9. Đêm mồng 4 tháng 12 Tân-Mão.
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. Hầu-Đàn: Luật-Sự Hợi, Hưỡng, Tỷ, Du, Giáo-Hữu Thượng Tý Thanh.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em.

Mấy em đã được học hỏi nhiều trên đường Bí-Pháp, nhưng bỡi từ trước vì Thần chưa định, điển chưa thuần, nên những bài học-tập có phần không rõ rệt, hay là có chỗ khuyết điểm. Vậy từ đây Bần Đạo khởi dạy lại cho thêm rõ và bồi-bỗ thêm.

Nói về Đệ Nhứt xác thân, hay là thể xác, thì sự cấu-hợp của nó do những tế-bào, trong đó có điển-tử dương và điển-tử âm mà tạo thành. Mỗi thể xác đều do những tế-bào, mà trong nguyên-tử tinh trùng cấu-tạo bỡi những hột nguyên-tử; trong đó, có một điển-tử dương và chín điển-tử âm, thể xác nào cũng vậy, có khác nhau là do nơi Đệ Nhị xác thân mà thôi. Thể xác ấy là nguyên-tinh của thảo-mộc và vật-chất tạo nên. Bỡi cớ, khi thể xác đã trở về đất thì trở nên đất.

Nói về Đệ Nhị xác thân, Chơn khí là sự tiết khí của Chơn-tinh hoặc trong sạch, hoặc ô-trược mà đổi nên hình sắc. Như Chơn khí toàn trong trắng, chí Thánh, thì nó là một hào-quang sáng chói, còn chưa được Thánh chất thì nó là màu hồng; còn như ô-trược, thì nó lại là màu tím. Những hào-quang ấy bao phủ lấy thể xác đặng tiếp-điển cùng Chơn Linh hay Chơn Thần.

Thoảng như Chơn khí bị lay động, thì nó hoàn-toàn vẫn là thể-chất hay là vật-chất khí. Do đó, mà những người chưa được tinh sạch, hay định tĩnh vẫn bị thể-chất lôi cuốn và không thể đi cao hay tầm hiểu cao hơn được, nó cấu-tạo bỡi hơi của Chơn-tinh bốc ra.

Chơn Thần hiệp với Chơn khí gọi là Đệ Nhị xác thân. Chơn Thần ấy gọi là điểm-linh của Phật Mẫu ban cho, nên nó thuộc về âm, gọi là âm-khí, hay âm-quang.

Còn Đệ Tam xác thân, là điểm Chơn Linh, tức là dương-khí hay là dương-quang, do nơi ngôi Thái-Cực, tức là Chí Tôn chiếu xuống. Âm-khí tiếp dương-khí mới làm cho Chơn khí được nhẹ-nhàng tinh-khiết; ví như hơi nước được nấu lại một lần nữa mà biến thành không khí. Khi Chơn khí được tinh ba thì điển của dương-khí mới rọi thẳng được đến Nê-huờn-cung, mà làm cho người trở nên sáng-suốt, minh-mẫn.

Về Tam-Thể xác thân cấu tạo bởi nguyên-lý ấy, mấy em coi lại mấy bài trước thì thêm rõ. Nói cho thật hữu-vi thêm nữa, thì Thái-Cực là một khí Chơn-Dương; do đó, mà chỉ có thanh khí mới có thể tiếp được Linh-quang chiếu rọi.

Mấy em hãy ráng học tập, một ngày kia hữu-dụng, và sẽ biết về mặt Bí-Pháp Tâm-Truyền. Đây chỉ là Bí-Pháp Khẩu-Tụng mà thôi.

(1) Thêm vào:

– Điển-tử cấu-hợp thể xác của người do một điển-tử dương và chín điển-tử âm.
– Còn Chơn khí thì một dương ba âm.
– Chơn Linh thì một dương một âm.
– Còn Ngôi Thái-Cực chỉ có một dương mà thôi.

Bần Đạo kiếu.

THĂNG.