13. Thần-Quang là gì ?
ID027585 - Chương : 13. Thần-Quang là gì ? 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

13. Thần-Quang là gì ?

13. Đêm 7 tháng 5 Nhâm-Thìn (dl. 30-5-52)

Bát-Nương


Bài-học Bổ-túc: Thần-Quang, trong đêm 7 tháng 5 Nhâm-Thìn. Bài nầy, Bà Bát-Nương giáng dạy sau khóa-học, nhưng xét vì có liên-quan với bài dạy về Đệ Nhị xác thân, nên xin ghép vào đây để tiện việc học hỏi.

Chào mấy em,

Đêm nay Chị dẫn cho các em được hiểu Thần-Quang là gì.

Từ Ngôi Diêu-Trì Kim-Mẫu, xuất tích một khối Linh-quang gọi là Thần. Do nơi khối ấy, chuyển đi ra cho các Chơn Linh đặng phối hiệp với các thể-chất, mà làm nên Đệ Nhị xác thân, ấy là Chơn Thần đó vậy.

Do nơi Chơn Thần diêu-động, mà phát hiện ra một Linh-quang vi chủ, ấy là Nê-hườn-cung, nói rõ hơn nữa là bộ óc đó vậy. Nhờ điển Linh-quang vận hành mà các thể-phách được vận hành, phát tiết áp-lực nuôi sống và gầy thêm trí não, cùng sự sống của con người.

Thần-Quang tức là “khiếu” đó vậy.

Ánh hào-quang động tịnh rất nhiều ảnh-hưỡng cho cả Tam-thể, bỡi cớ, Thần-Quang phải điều hòa. Thuyết diệt bãn-ngã hay là diệt tình và dục, là phương điều-độ Thần-Quang khỏi quá khích động, hay quá trệ ngưng. Những người luyện-pháp bị điên cuồng, hoặc có khi phải chết là vì Thần-Quang bị khích động quá lẽ, khiến cho hỏa-tinh lên đốt cháy thần-kinh hệ và tim.

Muốn giữ được điều-hòa thì chẳng nên còn tâm: giận, ghét, buồn hay dục-vọng. Đó là những điểm làm cho Thần-Quang bị khích động. Chớ quá suy-nghĩ, ấy là điểm làm cho Thần-Quang bị ngưng trệ.

Chỉ có vui mừng là điều phải giữ mực trung, chớ thái quá. Còn tình thương, phải đi trong khuôn viên công-chánh. Phải là phương luyện Thần đó.

Khi đã giữ đúng mực, phải tịnh tâm, định trí. Lúc ấy là lúc phát huệ đó, mấy em hiểu chưa?

Nơi Diêu-Trì-Cung là nơi tạo hình hài cho cả vạn-linh. Nhờ đó, Thần được tịnh, Quang được minh, thì do nơi Kim-Bồn phát hiện mỗi ảnh tượng, mà chiếu sáng cho Chơn Thần, tức là khai hoát Thiên-Môn cho giác tánh.

Các em coi lại, rồi kỳ tới cho hỏi.

Chị kiếu.

THĂNG.