14. Chơn Linh
ID027586 - Chương : 14. Chơn Linh 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

14. Chơn Linh

14. Đêm 15 tháng 12 năm Tân-Mão (dl. 11-1-52).
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Luật-Sự Hợi, Du, Hưỡng, Thơ-Ký Minh.

Bát-Nương


Chị chào mấy em,

Đêm nay chị giảng về Chơn Linh. Đại-Ca nhờ chị đến giải cho mấy em, còn người chút nữa mới về dạy thêm.

Mấy em vốn hiểu Chơn Linh là Linh-hồn do nơi Thái-Cực chiết ra. Vì đó, sự sáng-suốt của Đệ Tam xác thân, tức là sự sáng-suốt của Chí Tôn. Nguyên hình của Đệ Tam xác thân là một luồng điện cấu-tạo do tế-bào mà điển-tử chỉ một âm và một dương. Luồng điện ấy vẫn hằng ở nơi Tam-Thập Lục-Thiên, và đến hiệp với Chơn Thần đặng giúp cho Đệ Nhị xác thân vi-chủ lấy Đệ Nhứt xác thân của nó. Nói rõ hơn nữa là Linh-hồn điều khiển Giác-hồn, đặng chế ngự Sanh-hồn đó vậy.

Khi Đệ Nhứt xác thân tinh khiết, Đệ Nhị xác thân an-tịnh, thì Đệ Tam xác thân mới đến được Nê-hườn-cung mà khai huyền-quang khiếu, thường gọi là đắc Đạo tại thế. Mỗi khi tham-thiền nhập-định được rõ thấu lý mầu, ấy là lúc Đệ Tam xác thân đã đến. Vì lẽ đó mà các nguyên-nhân từ ngày xuống thế, bị Đệ Nhứt xác thân lôi cuốn, Đệ Nhị xác thân phải chuyển kiếp, làm cho Đệ Tam xác thân bận theo giáo-hóa mà ngôi vị phải để trống.

Mỗi khi lập đủ công, tạo đủ đức rồi thì Đệ Tam xác thân sẽ tùy theo công nghiệp mà thăng vị. Khi được trở về cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống, cả Chơn Linh và Chơn Thần được hiệp một mà ngự trên đài-sen, tức là công-nghiệp của Sanh-hồn tạo nên. Lúc ấy gọi là hiệp nhứt qui bổn hay là đắc-vị đó vậy.

Cơ Đại ân-xá nầy do nơi Chơn Thần được Phật Mẫu định tĩnh sau khi được trở về, nên Chơn Linh mới hiệp được đặng trở về ngôi vị cũ, đó là nói những Chơn Linh không tạo được vị; nhưng được giác-ngộ trước ngày qui liễu. Còn nói về sự phạm ti, tùy theo nặng nhẹ mà chuyển kiếp, còn như phạm thệ thì phải đến phong-đô đặng định tĩnh Chơn Thần.

Thừa-Sử Phước bạch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Vẫn theo đặng giáo hóa chớ, vì vậy mà ngôi vị mới bõ trống đó. Còn như bị Ngũ Lôi tru-diệt thì luồng điện của Chơn Linh bị đánh tãng, không hiệp được với Chơn Thần nữa, vì vậy, Chơn Linh ấy phải xiêu lạc, chờ cơ ân-xá Phật Mẫu ban cho Chơn Thần lại mới được tái kiếp trả quả mà lập công.

Thừa-Sử Phước bạch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

– Đánh tãng Chơn Thần làm cho Chơn Linh xiêu lạc, Chơn Thần ấy bị tãng ra và Phật Mẫu thâu âm-quang lại. Thoảng như, bị tận đọa tam-đồ bất năng thoát tục, thì Chơn Linh phải bị ngăn cản, không hiệp được với Chơn Thần, làm cho Đệ Nhị xác thân phải trở lại chuyển kiếp từ bực kim-thạch cho đến làm người, và phải chuyển trở lại đủ ba vòng mới được khởi lập công lại.

Thừa-Sử Phước bạch: – Có phải ba vòng trở lại từ bực kim-thạch không?

– Phải vậy.

Thừa-Sử Phước bạch: – Một vòng cũng đủ giác ngộ rồi, cần gì phải tới ba vòng?

– Bỡi phạm thệ của Thiên-Điều, chớ không phải phạm tội. Phạm tội cũng có khi bị trở về kim-thạch chớ.

Thừa-Sử Phước bạch: – Nếu phạm tội thì phạt tới thú cầm là đủ, cần gì phải tới kim-thạch?

– Cười.. . Kiếp hóa-nhân thì về quỉ-vị, còn kiếp nguyên-nhân phải bị đọa đày, như vậy mới sánh với quĩ-vị được chớ. Đó là luật Thiên-Điều đã định, dầu cho nguyên-nhân hay hóa-nhân cũng đồng hình phạt, lẽ công-bình là đó. Mấy em đã được rõ chưa?

Thừa-Sử Phước bạch: – Xin cho mấy em học kỹ lại.

– Phải học kỹ lại, chị đã dặn rồi đa. Mấy em cũng có mòi mệt mỏi. Thôi chị kiếu.

THĂNG.

TÁI CẦU :

Cao Thượng-Phẩm

Bần Đạo chào mấy em,

Về Tam-Thể xác thân, các em được rõ như vậy là đủ. Còn nói về các Bí-Pháp khác, mấy em phải tự lấy trí mà kiếm hiểu. Phương-pháp kiếm hiểu, Bát-Nương đã chỉ rồi, mấy em ráng tập thì rõ được kết-quả. Cần nhứt là đừng để lục-dục thất-tình xao-động. Phải coi chừng hỏa-tinh đa!

Hỏa-tinh tiếng Pháp gọi là “Calorie”, về y-học; còn “Feu Sorpent” về khoa Thần-Linh Học, nó chạy luồn theo tủy, và tiết ra bỡi các dây thần-kinh. Muốn luyện hỏa-tinh phải tịnh tâm, định trí, trụ thần mà chuyển vận, tức là lấy khí dương vào cơ thể đó vậy. Phải lấy trí mà điều-khiển nó.

Mấy em còn chỗ nào muốn hỏi, kỳ tới Bần Đạo dạy thêm cho, rồi tiếp dạy về Bát-Hồn.

Nhớ để ý lời của Các Đấng đã để đó nghe.

Bần Đạo kiếu.

THĂNG.