16. Vận-chuyển điển-quang
ID027588 - Chương : 16. Vận-chuyển điển-quang 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

16. Vận-chuyển điển-quang

16. Đêm 19 tháng 12 năm Tân-Mão (dl. 15-1-52 ??? (sai?)).
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Luật-Sự Hưỡng, Hợi, Thư-Ký Minh.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Đêm nay Bần Đạo tính giải về Bát-Hồn, song nhận thấy lỡ-dở, vậy để qua năm tới sẽ tiếp tục.

Bây giờ, Bần Đạo chỉ cho mấy em được biết về cách vận-chuyển điển-quang.

Trong mỗi thể xác đều có nhơn-điển gọi là âm-dương khí. Điển ấy chạy khắp châu thân, do nơi bảy phách vận-hành mà có. Khi điển ấy chạy trong cơ thể, tức là đem sanh lực cho lục-phủ, ngũ-tạng đặng nuôi sống xác thân.

Mỗi khi bị bịnh là do điển-quang chẳng được lưu thông khiến nên mệt nhọc. Vậy muốn vận-chuyển điển-quang trong cơ thể thì phải hoặc ngồi, hoặc nằm mà hô-hấp cho được điều hoà, chậm chừng nào hay chừng đó. Trong khi ấy, phải để tâm được tịnh, mỗi buỗi sáng, phải lấy khí dương, cũng bằng cách hô-hấp điều-hòa, nhưng đứng day mặt về đông, buổi chiều lấy khí âm, nhưng đứng quay mặt về tây.

Mấy em ráng tập cho thường như vậy trong một thời gian sẽ kết-quả. Mỗi lần độ nữa giờ là đủ.

Còn vận chuyển điển-quang của Chơn Thần thì trong lúc ấy, phải đem hết khả năng, tư-tưởng trụ lại mà vận-hành cho khí xuất dương, nghĩa là phải định Thần vậy.

Còn muốn vận-chuyển điển-quang của Chơn Linh, thì là phương tham-thiền nhập-định đó. Những nhà tu dụng được đệ lục giác-quan cũng nhờ phương-pháp đó rồi chuyển đi tư-tưởng.

Mấy em nếu chịu khó công-phu luyện-tập, thì ngày sau sẽ dùng nó trong việc tình báo với nhau, nghĩa là, giữa hai em xa cách có thể nói chuyện với nhau bằng Chơn Thần mà hiểu nhau được. Cần nhứt là khi chuyển đi tư-tưởng phải đúng thời đúng khắc, tỷ như máy thu thanh và phát thanh vậy.

Bần Đạo khuyên mấy em ráng trì chí, Bần Đạo rất mong kết-quả.

Đêm nay như vậy là đủ, và cũng để chấm dứt bài học về Tam-Thể xác thân.

Bần Đạo kiếu.

THĂNG.