24. Kim-thạch hồn
ID027591 - Chương : 24. Kim-thạch hồn 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

24. Kim-thạch hồn

24. Đêm 13 tháng Giêng Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hưỡng, Hợi, Đúng.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Đêm nay, Bần Đạo giải về Kim-thạch hồn.

Trong Âm-khí, có sẵn tế-bào, do đó, Phật Mẫu đem Âm-quang hiệp với Dương-quang mà liên-đới tế-bào lại thành hình chất hữu-vi. Sở dĩ, các hình-chất được thấy rõ là do nơi sự liên-đới ấy.

Khi mới thành hình thể, thì nó chỉ là một cục lửa, tức nhiên là một cực độ của Dương-quang trụ lại mà thôi. Lần lần khối lửa ấy bị âm-quang rưới hơi lạnh mà nguội dần. Trong khí ấy mới phân tách ngũ-hành riêng biệt.

– Như đất thì tế-bào là một điển-tử dương bao bọc bỡi 72 điển-tử âm.

– Loại kim khí thì một dương với 92 âm.

– Các loại kim khác nhau là do thứ thì có lẩn lộn tế-bào của thảo-mộc; thứ thì lẩn lộn tế-bào của nước. Có thứ lẩn lộn nhiều thứ tế-bào mà có nước, thì tế-bào là một dương với 67 âm.

– Lửa là tế-bào của Dương-quang, tức là chỉ có điển-tử dương mà thôi, hiệp với tế-bào của loại kim mà có.

– Cây cỏ thì tế-bào là một dương 36 âm. Sự mềm cứng của nó là do sự lẩn lộn chất nước cùng không đó.

Những màu sắc là do khí Dương-quang rọi vào, khí tiết ra của các tế-bào mà có. Những tế-bào của đất ngày ngày biến-chuyển theo thời gian mà thay đổi hình tướng thành sắt, đá, cây cỏ. Vì đó mà gọi sự biến-chuyển ấy là cơ tấn-hóa của Kim-thạch hồn.

Trong Kim-thạch hồn, có sự biến-chuyển của toàn thể cơ hữu-vi lẩn lộn nên theo Đạo-Pháp từ xưa vẫn gọi đó là sắc biến không, không thành sắc vậy.

Cơ Tạo-Đoan nhờ từ Kim-thạch hồn mà lập nên mọi biến chuyển trong trường thế tục và lập nên trường thi công-quả cho các nguyên-nhân. Từ thử đến giờ, mấy em vẫn hằng thấy muôn vật đều qui thể, dầu sắt đá cũng vậy.

Hôm trước mấy em có nói: – Có thứ không thấy tan ra như đồ sứ, đồ chai?

Cười.. . Thử hỏi, chất hoá-học ngày kia sẽ tựu về đâu, hay là cũng theo thời gian mà tiêu-hủy? Bằng chứng cụ thể, là mấy em có thể gì kiếm đặng các vật ấy của thời gian trên hai ngàn năm về trước? Nếu có kiếm được thì các viện bảo-tàng chứa đâu cho hết cà!

Mấy em đã hiểu rõ Kim-thạch hồn chưa? Gọi rằng Hồn, vì nó cũng có lẽ sống của nó đó vậy. (*)

Thôi đêm khác sẽ giải về Thảo-mộc hồn.

Bần Đạo kiếu.

THĂNG.


(*) Có bản chép khác, như sau:

Tiếp bạch: – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Hơi khí không phải là Kim-thạch.

Tiếp bạch: – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Phải vậy, khi muôn vật bị chất lửa nấu nung, tức nhiên là bị Dương-quang chi phối, khi ấy thì Âm-quang không còn liên đới tế-bào nữa, vì có các tế-bào phân tách ra mà lẩn lộn vào Âm-khí, theo khoa-học gọi các chất khí như sanh khí là sanh-quang đó. Đạm khí là chất trụ thành kim chất. Các khí cũng ở trong Ngũ-hành khí, hay là dương khí hoặc là âm khí mà thôi.