25. Vật-chất hồn
ID027592 - Chương : 25. Vật-chất hồn 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

25. Vật-chất hồn

25. Đêm 24 tháng 10 Canh-Dần.
Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi và Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hải, Truyền-Trạng Phước, Luật-Sự Ngời, Trân, Khõe, Đôi, Khen, Hưỡng,
Giáo-Hữu Thượng Giác Thanh, ông bà Nguyễn-Hữu-Lương.

Cao Thượng-Phẩm


Đêm nay Bần Đạo nói về Vật-chất hồn.

Nguyên thĩ của nó cũng là tế-bào, nhưng ở chung lộn cùng nhau, chẳng phân tách riêng một thứ gì.

Sau một thời gian biến chuyển, chịu dưới sự điều động của khí âm-dương mà biến nên hình tướng đặng tạo thành ngũ-khi (*). Nó tuy không cử-động, không tri-giác, nhưng thật sự thì nó có sự biến đổi hình-dạng. Đó là hồn của nó vậy.

Cái hồn ấy chịu sự trau-giồi mà biến làm vật hi-sinh đặng nuôi thảo-mộc, thú-cầm cùng nhơn-loại mà được tiến-hóa lên, từ chỗ vật-chất nó tạo-thành ngũ-khí, và các vi-tố đặng nuôi dưỡng mà biến lần hình thành thảo-mộc.

Đó, các em đã hiểu Vật-chất hồn và sự tiến-hóa của nó chưa? Có gì không hiểu thì cứ hỏi.

Thừa-Sử Phước bạch: – Đức Địa-Tạng Vương là thế nào?

– Địa-Tạng Vương Bồ-Tát là vị Phật chưởng-quản cơ biến-chuyển của vạn-vật. Bỡi vì, mỗi vật muốn biến nên hình khác đều phải qui thể, do đó, mà kêu là Địa-Tạng.

Thừa-Sử Phước bạch: . . . . . . . . . . . . . . . .

– Linh hay không tùy theo sự ứng nghiệm cùng không. Hồn của nó tuy phải chịu bực thấp hèn nhưng lúc nào làm xong phận sự cũng được cao thăng mà chuyển kiếp. Vậy thì sự linh cũng do hồn ấy. Để Bần Đạo cho một bài thi:

Căn xưa vẫn tại một không hai,
Lãnh lịnh đi thi phải đổi hài.
Tái kiếp làm đồ cho chúng đạp,
Trở ngôi phải mặt để người sai.
Lần hồi luân chuyển lên cây cỏ,
Thong thả châu lưu đến mạng loài.
Học hỏi một thời cam khổ hạnh,
Ngày sau đoạt vị có ai hay.

Các em coi bài thi mà hiểu ý.

Bần Đạo kiếu.