27. Thú-cầm hồn
ID027594 - Chương : 27. Thú-cầm hồn 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

27. Thú-cầm hồn

27. Đêm 19 tháng Giêng Nhâm-Thìn (dl 14-2-52).
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Luật-Sự Cao, Tiếp, Cầm, Hợi, Đúng, Hưỡng.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Đêm nay, Bần Đạo giảng về Thú-cầm hồn.

Từ Thảo-mộc hồn, các tế-bào đã liên đới mà tạo thành sanh khí đặng dưỡng nuôi thú-cầm và nhơn-loại. Bỡi cớ, lẽ sống của Đệ Nhị xác thân đã có bởi khí tiết của Thảo-mộc hồn. Do đó, mà sau một sự biến chuyển, các tế-bào của thảo-mộc liên đới với tế-bào của kim-thạch mà biến hoá ra thú-cầm.

Lúc mới phát sanh, thì giống như thú được nãy sanh ra trước. Đến lúc có một cuộc tang thương biến đổi, những loại có chân bò lên sống trên mặt đất và lần lần thành ra thú vật. Trong thú vật lại có sự thay đổi mà biến hóa thành thú-cầm.

Những tế-bào tạo nên loài thú là do những hột nguyên-tử, một điển-tử dương và 36 hột điển-tử âm.

Sau khi phân-tách các loài thú, vì mỗi thứ dùng một vật thực khác nhau, và có những tánh cách liên-hợp tế-bào khác nhau, mà biến nên hình tướng và thể chất riêng biệt.

Khi đã thành Thú-cầm hồn rồi, thì các linh-hồn đã bước vào con đường tấn-hóa vì nó được hưởng chút ít ân-huệ của Phật Mẫu ban cho là Chơn Thần hay là Giác-Hồn đó vậy.

Nhờ nơi đặc tánh của Thú-cầm hồn mà Chí Tôn đã tạo nên loài người, bằng phương cho thêm Đệ Tam xác thân, đặng khai đường tấn-hóa cho các hồn thuộc hạ đẳng hồn.

Trong Thú-cầm hồn, những vật đã đủ tánh linh, tức là những vật đã đi được trên đường tấn-hóa đó vậy. Về Thú-cầm hồn có bấy nhiêu, mấy em coi lại bài đã giải kỳ trước sẽ rõ nhiều. (Bài Thánh-Giáo kỳ trước ngày 23 tháng 8 Canh-Dần đã giải về loài vật có ghi lại ở sau bài nầy).

Thừa-Sử Phước bạch: . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Lúc mới phát sanh Thú-cầm thì các hình-thể đều đã phân biệt bỡi sự liên-đới của tế-bào. Đó là cơ huyền-vi của Đấng Tạo-Hoá đó. Từ ấy trở về sau, các giống vật đã sẵn mầm giống mà sanh-sản thêm ra, quyền Tạo-Hóa chỉ còn thổi Sanh-quang đặng tạo nên sự sống hữu-vi nữa mà thôi.

Luật-Sự Hưỡng bạch: – Về điển-tử của loài Thảo-mộc chuyển qua Thú-cầm phải thế nào?

– Thú-cầm hồn biến hóa do Thảo-mộc hồn, thì lúc ban sơ loài ngư phải là tế-bào của Thảo-mộc. Đến chừng biến chất thì tế-bào lại tăng hay là giảm bớt điển-tử âm, do nơi kết hợp hình-thể để tạo nên xương thịt, máu huyết của nó.

Thừa-Sử Phước bạch: – Về loài côn-trùng . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Côn-trùng thuộc về thảo-mộc biến-hóa, nên nó đứng giữa thảo-mộc hồn và thú-cầm hồn. Trong Bát-Hồn thì côn-trùng là loại biến-hóa mà thôi.

Đêm nay như vậy là đủ.

Bần Đạo kiếu.