28. Loài-Vật
ID027595 - Chương : 28. Loài-Vật 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

28. Loài-Vật

28. Đêm 23 tháng 8 Canh-Dần (Ngày 4-10-50).
Phò-Loan: Luật-Sự Khỏe, Du. Hầu-Đàn: Luật-Sự Trường, Hưỡng, Đôi, Hợi, Khen, Vân, Cao.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào các em,

Về sự tiến-hóa của Bát-Hồn, loài vật đứng vào phẩm thứ ba của Bát-Hồn, nó cũng biết cảm xúc như loài người vậy. Nó cũng biết thương biết ghét, nhưng không được khôn ngoan như loài người. Loài vật chia ra làm hai loại: Loại thượng-cầm và loại hạ-thú.

Loại thượng-cầm thì có tánh chất giống như loài người, là có thứ chim biết nói, nó nhớ cũng như người. Ngày xưa, người ta dùng chim để đi thơ từ chỗ nầy sang chỗ nọ. Còn loài hạ-thú, thì có thứ nó cũng khôn ngoan như loài người, nó cũng biết nghe và vâng lời sai biểu của loài người. Lại có thứ cũng giống nhiều bản-chất của loài người, như con khỉ chẳng hạn.

Về loài vật, dầu cho là thượng-cầm hay hạ-thú, đều có thọ một điểm linh-quang của Đức Chí Tôn ban cho, cũng như loài người vậy. Từ loài vật, nó phải thay đổi nhiều kiếp mới tiến-hóa lên loài người được, và chính nó cũng do sự tiến-hóa của loài thảo-mộc mà biến hình. Cũng có nhiều khi loài người làm nên tội ác trong kiếp sanh, mà phải bị Luật Thiên-Điều trừng-phạt, rồi cho đầu thai trở lại làm loài vật.

Cái Bí-Pháp của các nền Đạo-Giáo đã khai mở từ xưa, cũng như giáo-lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, để dạy cho môn-đồ về sự tiến-hóa của Bát-Hồn, và về sự luân-hồi chuyển kiếp, hoặc về sự bị giáng cấp của Bát-Hồn, do Luật Thiên-Điều phân định chí công.

Vậy một khi bàn đến loài vật thì người có Đạo ai cũng đều nhìn nhận rằng, là bậc thứ ba của Bát-Hồn. Nó cũng có thể tiến-hóa lên phẩm người, và cũng có thể biến trở lại loài thảo-mộc tùy theo sở hành gián tiếp của nó. Nên nó có thọ hai bản-chất của loài người và của loài thảo-mộc.

Thôi Bần Đạo kiếu.

THĂNG.