29. Nhơn-hồn
ID027596 - Chương : 29. Nhơn-hồn 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

29. Nhơn-hồn

29. Bộ Pháp-Chánh Hiệp-Thiên Đài, Đêm 22 tháng Giêng năm Nhâm-Thìn (dl 17-2-52).
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Trấn, Tả Phan Quân, Luật-Sự Cao, Đúng, Tất, Tiếp, Du, Tỹ, Cẩn.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Trong Bát-Hồn, mấy em đã được giải từ Kim-thạch cho đến Thú-cầm, tức là qua lớp học biến chuyển tạo nên lần vũ-trụ trong buổi lập địa, tức là Sữu thời Địa tịch. Bây giờ qua Nhơn-Sanh Dần chi.

Khi các Thú-cầm đã hóa sanh đầy đủ, thì các Sanh-hồn và Giác-hồn đã đến lúc huệ khai, vì đó, Chí Tôn rưới Linh-quang ban cho một thể thứ ba là Chơn Linh. Giống “Hầu” là giống đã được tấn-hóa hơn, nên vì cớ La-Hầu đã được Chơn Linh điểm trí mà tạo nên thủy-tổ loài người. Như trong Đệ Nhứt xác thân các em đã học thì loài người được thông-minh sáng-suốt nhờ ở Đệ Tam xác thân điều-khiển, và Đệ Nhứt xác thân tinh-túy. Đó là Nhơn-hồn.

Từ tạo ra Nhơn-hồn cho đến tạo được sự uy-linh của nó thì phải trải qua hai chuyển. Đến cuối Nhị-chuyển thì các Chơn Linh tức là Nguyên-nhân mới bước vào trường thi công quả, và mở Thượng-Ngươn Tam-chuyển. Từ ấy đến nay, đã đến Thượng-Ngươn Tứ-chuyển tức là Nhơn-hồn còn thêm phần tấn-hóa nữa.

Thừa-Sử Phước bạch: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Từ Thượng-Ngươn, Trung-Ngươn, Hạ-Ngươn đều ở trong Tam-chuyển.

– Trong Nhơn-hồn, từ buổi Tam-chuyển được tấn-hóa thêm bốn phẩm nữa là Thần, Thánh, Tiên, Phật-hồn. Nhơn-hồn nào đã được trọn trung, ấy đã vào Thần vậy. Biết được nghĩa chánh, bồi-bỗ Đạo Nhơn-luân, tức là Thánh-vị. Đến Thánh-hồn, thì phải thông suốt phần Thế-Đạo đó vậy.

Trong phần Thế-Đạo mà tạo được Bí-Pháp đặng bước qua mặt Thể-Pháp Thiên-Đạo tức là Tiên-Vị. Đã lập được Thể-Pháp Thiên-Đạo mà tầm nên Bí-Pháp Thiên-Đạo tức gọi là đắc Pháp, ấy là Phật-Vị.

Bát-Hồn đến đây đã dứt.

Kỳ tới, Bần Đạo sẽ giải về Thế-Đạo và Thiên-Đạo.

Bần Đạo kiếu.