30. Hiệp-Thiên-Đài là tinh-thần của Đạo
ID027597 - Chương : 30. Hiệp-Thiên-Đài là tinh-thần của Đạo 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

30. Hiệp-Thiên-Đài là tinh-thần của Đạo

30. Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Cao.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Đêm nay Bần Đạo đã giảng về Bát-Hồn, vậy mấy em ráng ôn-nhuần những điều của qua dạy, hầu kỳ tới sẽ giảng thêm.

Em Cao ráng tập cho nhuần sau sẽ hữu-dụng.

Qua muốn mấy em đều có mặt mỗi kỳ. Mấy em sẽ tiếp nơi các Đấng nhiều lý do mà các em chưa nhuần-nhã. Mấy em có biết đâu, mỗi kỳ các em hội-họp, nhiều Đấng đã chỉ dạy rất công-phu.

Sở dĩ, các Đấng muốn cho các em trở nên người hữu-dụng, vì các em ở trong cửa Hiệp-Thiên-Đài, mà lại là tinh-thần của Đạo. Các em có hiểu đâu nơi cửa Hiệp-Thiên, các em là người dẩn đầu cho đoàn hậu-tấn sau nầy đó.

Mọi việc chi đều do Chí Tôn sắp sửa đâu đó rồi, chớ chẳng phải ai cũng làm được đâu.

Các em đều có bổn phận để dìu đường cho những kẽ đến sau. Các em nên chú-ý, vì mỗi hành-vi của các em, đều có các Đấng hộ-trì nên chi các em vẫn được người tín-nhiệm đó.

Các em hằng lo lập công thêm cho xứng phận, Bần Đạo sẽ giúp đỡ cho.

Đêm nay đã dạy nhiều, Bần Đạo xin kiếu.

THĂNG.


Ghi-chú: Đàn-Cơ học hỏi riêng, của anh em nhơn-viên Bộ-Pháp-Chánh từ trước tổ-chức tại tư gia. Bắt đầu từ ngày 22 tháng Giêng Nhâm-Thìn trở về sau, dời về Tòa nhà Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài.