31. Thế-Đạo là gì ?
ID027598 - Chương : 31. Thế-Đạo là gì ? 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

31. Thế-Đạo là gì ?

31. Bộ Pháp-Chánh, đêm 25 tháng Giêng Nhâm Thìn (dl. 20-2-52).
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Tả-Phan-Quân, Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hưỡng, Tú, Cẩm, Đúng, Cao.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Đêm nay, Bần Đạo giải về Thế-Đạo là gì?

Hẳn mấy em đã rõ đại-cương về Thế-Đạo là: Nam là Tam-Cang, Ngũ-Thường; nữ thì Tam-Tùng Tứ-Đức. Song đó chỉ là thể của Nhơn-Đạo hữu-hình mà thôi. Nếu mấy em hằng ngày tâm niệm có bấy nhiêu thì làm sao trọn vẹn được.

Trong Thế-Đạo phải phân tách ra làm hai pháp-lý: Một là Thể-Pháp Thế-Đạo, hai là Bí-Pháp Thế-Đạo. Tam-Cang Ngũ-Thường, Tam-Tùng Tứ-Đức là thể đặng làm sở-hành cho một Thể-Pháp Thế-Đạo mà thôi, lấy đó làm chánh-đề mà đi. Bây giờ muốn giữ Tam-Cang Ngũ-Thường phải làm thế nào?

– Quân-Thần Cang: Thì vua là kẽ chăn dân. Vậy bổn phận ấy là phải lập trên những hành tàng để cứu giúp dân cho khỏi điều thống khổ. Phải là công việc của Cơ-Quan Phước-Thiện bây giờ đó. Tôi phải tõ dạ trung thành đặng vừa giúp vua, mà làm cho bá tánh an-cư lạc nghiệp, tức là bổn-phận của hàng Thánh-Thể đó vậy.

– Phụ-Tử Cang: Cha là người thay quyền Chí Tôn trong một tiểu gia-đình, tức nhiên là phải biết mình là bổn-phận giáo-hóa, dưỡng-dục, tức nhiên một Hội-Thánh trong một gia-đình. Vậy con phải trọn hiếu, tức nhiên là không làm điều nhục tổ hổ tông, tức là bổn-phận một tín-đồ, hay đúng hơn là một Môn-Đệ xứng-đáng của Đức Chí Tôn đó vậy.

– Phu-Phụ Cang: Chồng là người cầm lề giữ lái, đặng đưa một tiểu gia-đình đến chỗ đạo-đức thanh bạch, tức nhiên là bổn phận của Cơ-Quan Hành-Chánh đó vậy. Vợ là người tùng theo chồng để giúp an sự nghiệp, tạo nên hạnh-phúc của gia-đình, tức là bổn-phận của Bảo-Cô-Quân đó vậy.

Vậy, Ngũ-Thường thì Nhơn, là phải biết nghĩa đồng sanh, biết tình đồng hưởng âm-dương chi khí, chẳng để lòng sái loạn Chơn-Truyền, tức nhiên là phải trọn dâng theo luật công-bình bác-ái.

Nghĩa: là phải biết trọn phận người, để tạo nên danh trọng giá cao, tức là phải giữ nên phẩm hạnh mà nhìn rõ của chung đồng hưởng.

Lễ: là giữ hạnh nết đúng đắng để tạo nên một nhân-phẩm, biết nhường biết nhịn, tức nhiên là phải giữ trọn hạnh Đạo đó vậy.

Trí: là phải thông hiểu việc thế mà đi, không để tên tuổi phải lời chê tiếng nhẽ. Tức nhiên là phải trọn tùng luật-pháp Chơn-Truyền đó vậy.

Tín: là phải đúng lời, đúng hẹn, tức là phải danh chánh, ngôn thuận, thuyết hành phải được giống in nhau, tức là phải trọn thệ đó vậy.

Đó là mặt Thể-Pháp Thế-Đạo, còn mặt Bí-Pháp Thế-Đạo là phương tầm ra định hướng để vẹn giữ Tam-Cang Ngũ-Thường, tức nhiên là trọn phần Nhơn-Đạo. Phải là kết-quả do Thể-Pháp mà nên.

Nói chung về Bí-Pháp Thế-Đạo tức nhiên là phương giúp đời an nhàn Đạo-đức đó vậy.

Về Tam-Tùng Tứ-Đức là phần của nữ-phái.

* Tùng Phụ: như người con gái phải giữ tiết-trinh, cũng như kẽ Tín-Đồ giữ tròn danh Đạo.

* Tùng Phu: như bóng tùy hình, tức nhiên là phải ví mình như một trong Thánh-Thể tùng Hội-Thánh vậy.

* Tùng Tử: là phải vì đám hậu-sanh mà quên mình, đặng tạo thành sự-nghiệp tương lai cho chúng, tức nhiên là bổn phận của Chức-Sắc vậy.

Công, Ngôn, Dung, Hạnh tức là việc làm cho nhơn-sanh thoát khổ, lời nói để đưa đường giáo-hóa. Hành vi, cử chỉ đặng treo gương mặt thế, tức là phải biết nâng cao giá-trị của Thánh-Thể Chí Tôn. Nết-na đầm thắm, giữ trọn thương yêu, tức nhiên là làm nền móng cho đại-đồng thế-giới. Đó là Thể-Pháp.

Kẽ đã trọn về mặt Thể-Pháp tức nhiên hiểu biết Bí-Pháp, vì Bí-Pháp không chi lạ hơn là phương-pháp bí-yếu dể nâng cao giá-trị cho Thế-Đạo. Nói rõ hơn nữa, là phương làm cho Đời trở nên tận thiện tận mỹ. Nói theo nhân-sanh triết-lý, thì Bí-Pháp là kế-hoạch nâng cao đời sống trong Nhơn-Nghĩa đó vậy.

Mấy em đã rõ chưa? Kỳ tới Bần Đạo giải về Thiên-Đạo.

Bần Đạo kiếu

TÁI CẦU :

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Bần Đạo dẩn giải thêm về Pháp-lý: – Một nhơn-sanh phải giữ thế nào cho tròn Nhơn-Đạo?

Đạo Nhơn-Luân cần phải có đủ Tam-Cang Ngũ-Thường, vì đó là nền gốc của Nhơn-Luân.

Nhơn-Luân gồm có Nhơn-Đạo và Thiên-Đạo. Nhơn-Đạo các em đã rõ, còn Thiên-Đạo các em sẽ học trong kỳ tới.

Vậy hôm nay Đạo Nhơn-Luân đã giải rõ nữa phần, các em cần nhớ kỹ kẻo khó tiếp phần Thiên-Đạo.

Mấy em đã thấu hiểu, không còn gì là khó khăn nữa, cần nhứt là phải thật hành y theo Nhơn-Đạo thì mới mong bước qua Thiên-Đạo.

Vậy các em nên cố-gắng làm tròn sứ mạng, ấy là các em đã xong phận sự Nhơn-Đạo. Cần nhứt là phải giữ trọn đức tin, mới mong trọn vẹn trong cửa Đạo.

Vậy Bần Đạo xin kiếu.

THĂNG.