32. Chơn Thần muốn tịnh lúc nào cũng được
ID027599 - Chương : 32. Chơn Thần muốn tịnh lúc nào cũng được 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

32. Chơn Thần muốn tịnh lúc nào cũng được

32. Bộ Pháp-Chánh, đêm 28 tháng Giêng Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Phước; chư vị Luật-Sự.

Bát Nương


Chị chào mấy em,

Những bài học đã qua, đem đến cho mấy em rất nhiều kết-quả trên nẽo tu chơn tầm pháp. Vậy mấy em khá dồi tâm luyện trí thêm cho được phần linh-diệu, hầu rửa sạch Chơn Thần mà hoát mở “Thiên môn” để dễ bề hiểu chơn, tri lý.

Mấy em có hiểu đâu rằng, mấy em là những Tướng-Soái tương lai ra binh Cứu-Khổ, do nơi đây mấy em sẽ tạo nên những bậc tài hiền. Thoảng như Chơn-Pháp mù khơi, mấy em mới làm sao được đó cà!

Vậy đường học vấn để thấu triệt lẽ huyền-vi, phần nhờ nơi công-phu gắng chí, phần nhờ nơi tâm-pháp bí-truyền, mấy em mới được nên hoàn-hảo.

Chị để lời khuyên mấy em khá gắng, đừng lầm tưởng là phải yên tịnh một nơi mới thâu nên kết-quả. Mấy em phải tập làm thế nào mà tầm cho được cái tịnh ở trong cái động thì mới nên đó, bằng chẳng vậy, quỉ mị sẽ vùa theo chỗ an tịnh riêng mình mà dẩn nẽo đó nghe. Phải để tâm cho lắm mới được. Nói rõ cho dễ hiểu hơn, là Chơn Thần muốn tịnh lúc nào cũng được, chẳng nệ đông tiếng ồn-ào, việc làm bề-bộn.

Mấy em hãy nhìn trong không-gian lẫn-lộn bóng thời gian rồi tầm nguyên-lý thời gian sẽ đến đâu và thế nào rồi gẫm lại cho kỹ coi thời-gian đi trong không-gian để làm gì. Kỳ tới trả lời cho Chị.

Chị xin kiếu.