33. Thiên-Đạo
ID027600 - Chương : 33. Thiên-Đạo 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

33. Thiên-Đạo

33. TÁI CẦU.
Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Đêm nay Bần Đạo giải về Thiên-Đạo.

Trong Thiên-Đạo cũng có Thể-Pháp và Bí-Pháp như Thế-Đạo vậy. Về Thể-Pháp Thiên-Đạo tức nhiên là những nơi học hỏi để ung đúc tinh-thần trên khuôn viên chánh-pháp.

Trong Thể-Pháp Thiên-Đạo chia ra làm ba thời kỳ:

– Thứ nhứt là thời kỳ khai thác,
– Thứ nhì là thời kỳ luyện tập.
– Thứ ba là thời kỳ thi hành.

Trong thời kỳ sau nầy, mới thường gặp những cơ khảo-đảo đặng thử thách tinh-thần.

Về thời kỳ thứ nhứt, thì là những tạo-tác nơi qui-hợp đức-tin cho con cái Chí Tôn, tức là các Đền-Thờ đó vậy. Khi một môn-đệ đã thọ tùng giáo, thì phải do nơi các Đền-Thờ đặng tựu hiệp đức tin. Đó là bước đầu tiên của Thể-Pháp Thiên-Đạo. Do đó, sự cúng kiến niệm kinh là điều yếu trọng vậy.

Qua thời kỳ thứ nhì, là đem đức tin đã trụ được đặng tập luyện tâm tánh, và khởi lập công trừ quả đặng tự giải khổ cho mình, và giúp phương cứu-khổ cho toàn nhơn-loại. Phải là phương tập luyện tánh thành, tâm niệm đó vậy.

Qua thời-kỳ thứ ba, là thi-thố những đức-tin hầu lấy phương giải-khổ mà đem gieo truyền hạt giống thương yêu, ấy là phương cứu-khổ đó vậy. Trong lúc nầy, tinh-thần hay gặp những chướng ngại, hoặc làm cho nao-núng tan rã đức tin hoặc theo đường quỉ mị, chia phe phân phái mà nên tả-đạo bàn-môn như hằng-hữu đã xảy ra đó.

Trong ba thời kỳ thì thứ nhứt là lập ngôn, thứ nhì là lập công, thứ ba là lập đức. Đó là Thể-Pháp Thiên-Đạo. Khi đã trọn phần Thể-Pháp rồi, liền bước qua mặt Bí-Pháp, là phương tu tâm sửa tánh, hầu lập thành Chơn khí thanh khiết, mà hiệp với Chơn Thần, đặng tiếp Chơn Linh để giải phương cứu-khổ thêm bề siêu-lý, diệu-chơn. Phải là phương tầm hiểu chơn-truyền chánh-pháp đó vậy. Khi đã vẹn sạch tinh, khí, thần thì là đắc Pháp đó vậy.

Mấy em đã được học về khoa Bí-Pháp khẩu tụng, vậy khá để tâm học hỏi cho được tâm-truyền, thì công phu mấy em đã được phần thưởng vô-giá đó. Nói về Thiên-Đạo, tức là luận về vũ-trụ triết-lý, tức là nói về không gian. Còn Thế-Đạo, là luận về nhơn-sanh triết-lý, tức là nói về thời gian đó! Mấy em khá hiểu cho lắm mới được. Phải để tâm suy-nghiệm đó nghe!

Đêm nay chấm dứt về Thế-Đạo và Thiên-Đạo.

Kỳ tới, Bần Đạo sẽ để những câu hỏi để khảo dợt.

Mấy em ráng nhớ, Bần Đạo kiếu.

THĂNG.