34. Thời-gian đi trong không-gian để làm gì ?
ID027601 - Chương : 34. Thời-gian đi trong không-gian để làm gì ? 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

34. Thời-gian đi trong không-gian để làm gì ?

34. Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài, Đêm 2 tháng 2 năm Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Chư-vị Thừa-Sử, Luật-Sự và Thư-Ký.

Bát-Nương


Chị chào mấy em,

Mấy em trả bài Chị coi nào!

(Câu hỏi của Bà Bát-Nương đêm 28 tháng Giêng năm Nhâm-Thìn: “Thời-gian đi trong không-gian để làm gì?”)

Thừa-Sử Trấn bạch: . . . . . . . . . . . . . . .

– Còn hết?

Thừa-Sử Phước bạch: - Dạ có bấy nhiêu.

– Cười .. . cho ba điểm. Em Phước?

Thừa-Sử Phước bạch: . . . . . . . . . . . . . . .

– Còn nữa không?

Thừa-Sử Phước bạch: - Dạ hết.

Cười .. . cho ba điểm. Em nào nữa, Hưỡng?

Luật-Sự Hưỡng bạch: . . . . . . . . . . . . . . .

– Còn nữa không?

Luật-Sự Hưỡng bạch: - Dạ chỉ bao nhiêu đó.

– Ba điểm. Hợi (Luật-Sự Hợi)

Luật-Sự Hợi bạch: - Thưa bà không biết.

– Tú, Cao?

- Dạ, cũng như ba người trước.

Mấy em chưa chịu để tâm tìm học, nên mới còn bị mơ hồ đó thôi, chớ những câu chị hỏi không ngoài các bài đã học.

Từ hổn-độn sơ khai, hình bóng chỉ là Chơn-Như chi khí. Sau tiếng nổ, phân tách lưỡng-nghi, Phật Mẫu tạo nên sắc tướng hữu-vi tức là Càn-Khôn vũ-trụ hữu-hình. Từ ấy, thời gian xuất hiện.

Trong câu chị hỏi: “Trong không gian lẫn-lộn bóng thời gian để làm gì?” Vậy thì cõi vô hình tức là không gian, ấy là Đạo đó vậy. Trong không gian có lẫn-lộn thời gian, tức là Thế nằm trong Đạo chớ có gì đâu. Vậy thì Thế ở trong Đạo để làm gì? Có phải chăng là để cho thời gian trau giồi mà mở cơ tấn hóa đó không?

Bây giờ nói về Đạo pháp thì thời gian nảy sanh từ khí Lưỡng-Nghi phân tánh, tức nhiên là cơ Tạo-Đoan phát điển hành tàng. Vậy thì thời gian lẫn-lộn trong không gian, tức là bóng với hình. Khí ngũ-hành là cơ-thể tạo nên hữu-vi sắc tướng, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà tạo nên trường công-quả cho không gian. Bây giờ đến câu hỏi: Lẫn-lộn thế nào?

Trong Thế có Đạo, trong Đạo có Thế, thời gian tỏa bóng ấy không gian; không gian tạo hình là thời gian, tức nhiên là Thế-Đạo cùng Thiên-Đạo đó.

Thiên-Đạo phải do nơi Thế-Đạo làm hạ tầng cơ sở, còn Thế-Đạo phải nhờ Thiên-Đạo làm thượng tầng đoạt vị, đôi đàng phải nương nhau. Vậy thì thời gian do không gian chế ngự, không gian do thời gian mà biến hóa.

Bây giờ đến câu hỏi: Lẫn-lộn rồi đến đâu? Phải là điều mà mấy em hằng biết, tức là cơ siêu-việt tấn-hóa mà tạo nên Hư-Vô thanh khí, tức là cơ Tạo-Đoan tấn hóa đến chỗ tận thiện, tận mỹ vậy.

Mấy em làm biếng quá đổi!

Bạch: – Tại mấy em suy-nghiệm chưa ra lý.

– Cười.. . Kỳ tới em nào trả bài không đủ trung bình điểm bị phạt ngâm thi. Bây giờ cho câu khác.

Mấy em thử làm một bài luận về “Không gian và thời gian”, chị chấm văn đó nghe. Phải luận cho hết lý và thật rõ-ràng mới được. Coi chừng ngoài đề thi ăn trớt nghe.

Chị kiếu.