35. Linh-hồn do đâu mà phát hiện và phát hiện thế nào ?
ID027602 - Chương : 35. Linh-hồn do đâu mà phát hiện và phát hiện thế nào ? 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

35. Linh-hồn do đâu mà phát hiện và phát hiện thế nào ?

35. Đêm 7 tháng 8 Canh-Dần (dl. 18-9-1950).
Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

Mấy em hãy định trí mà suy gẫm để trả lời những câu hỏi của Bần Đạo: “Linh-hồn do đâu mà phát hiện và phát hiện thế nào?”

Thừa-Sử Trấn bạch: – Linh-hồn do nơi Chí Tôn mà phát hiện, phát hiện để chế ngự Chơn Thần và sanh-hồn đi trong khuôn viên Đạo-Đức, tấn-hóa theo mực thước bác-ái.

– Phải vậy. Linh-hồn là gì?

Thừa-Sử Trấn bạch: – Linh-hồn là điểm Linh-quang của Đức Chí Tôn ban bố cho con cái của Đức Chí Tôn, sản-xuất trong khối Thái-Cực.

– Phải là nguyên thể vô hình, chia sớt do nơi ngôi Thái-Cực.

Thừa-Sử Phước bạch: – Ngôi Thái-Cực chỉ có điển-tử dương, tại sao Chơn Linh lại có một dương và một âm.

– Chơn Linh là một dương và một âm là do nơi Lưỡng-Nghi hiệp đồng chi khí, còn ngôi Thái-Cực là ngôi cực dương.

Thừa-Sử Phước bạch: – Vậy thì một âm ấy tức nhiên có của Phật Mẫu trong đó.

– Âm-khí mới là của Phật Mẫu chớ.

Luật-Sự Hưỡng bạch: – Dạ, nếu không do Phật Mẫu, điển-tử âm ấy do nơi đâu phát sanh?

– Điển-tử âm là do nơi Thập-Nhị Địa-Chi biến hình, đó là nguyên bổn của khí Hư-Vô mà thôi. Đến chừng Phật Mẫu lấy Thập Thiên-Can hiệp với Thập Nhị Địa-Chi rồi thổi lằng âm khí mới tạo nên Chơn Thần. Mấy em hãy nhớ rõ Lưỡng-Nghi phân tách rồi mới có Ngũ-Hành khí.

Bây giờ đến câu hỏi: Quyền năng Tạo-Đoan của Chí Tôn là thế nào, của Phật Mẫu là thế nào?

Thừa-Sử Phước bạch: – Chí Tôn thổi sanh-quang nuôi vạn-vật, Phật Mẫu tạo ra các cơ-quan hữu tướng.

– Tức là tạo nên phẩm-vị cho các Chơn Linh. Mấy em chưa được thông suốt cho lắm. Bần Đạo để những câu hỏi ấy, mấy em về soạn bài rồi trả-lời kỳ tới.

Thừa-Sử Phước bạch: – Dạ, soạn bài thì được hoàn-mỹ hơn, vì mấy em có đủ thì giờ suy gẫm.

– Đó là cách khảo-dượt lý-trí của mấy em, chớ cho bài rồi suy-nghiệm thì khai trí rất chậm. Mấy em ráng chịu khó thì mới được sáng-suốt vững bền.

Đêm nay như vậy, Bần Đạo cũng đủ hiểu về lý-trí của mấy em. Kỳ tới khá gắng thêm.

Bần Đạo kiếu.


Xin trích ra những câu hỏi để mọi người tự làm bài:

A.– Của Bà Bát-Nương Diêu-Trì-Cung: Luận về Không-gian và Thời-gian.

B.– Của Đức Cao Thượng-Phẩm:

1.– Linh-hồn do đâu phát hiện và phát hiện như thế nào?
2.– Linh-hồn là gì?
3.– Quyền năng tạo-đoan của Chí Tôn là thế nào? Của Phật Mẫu là thế nào?