36. Linh-hồn phát hiện thế nào ?
ID027603 - Chương : 36. Linh-hồn phát hiện thế nào ? 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

36. Linh-hồn phát hiện thế nào ?

36. Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài, đêm mùng 5 tháng 2 Nhâm-Thìn.
Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.
Hầu-Đàn: Tã Phan-Quân, Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hợi, Cẫm Hưỡng, Cao, Thư-ký Minh.

Bát-Nương


Chị chào mấy em,

Đâu thử trả bài Chị coi!

(Đọc bài của Thừa-Sử Trấn).

– Văn nghe cũng gọn, song tứ chưa rộng, chỉ bó hẹp trong lẽ Âm-Dương mà thôi. Phải luận cả Bát-Hồn và cõi Hư-Vô mới trọn tứ được. Chị cho 5 điểm, bằng lòng không?

Thừa-Sử Phước bạch: – Tự xét thấy chị khuyên như thế cũng quá đáng, xin thành kính trọng ơn Chị.

Thừa-Sử Phước bạch: – Xin cho trả bài như nói Đạo, vì không có thì giờ làm bài.

– Coi chừng văn tàu-hủ ky.

(Thừa-Sử Phước nói miệng trả lời câu hỏi).

– Văn nói nghe chưa định đủ nghĩa, luận bao trùm nhưng thâu chưa gọn, phải định rõ nghĩa, tả đủ hình mới được. Nhờ có công lại thành tàu-hủ ky. Cho 5 điểm. Mấy em trả bài nữa đi.

(Đọc bài của Tả Phan-Quân Trang Văn Giáo).

– Toàn bài bị định lộn nghĩa, có hai câu được mà thôi. Khen em cố tâm gắng học, ráng thêm nữa. Phải coi bài học cho nhiều. Công ấy cho 5 điểm.

(Đọc bài của Luật-Sự Hưỡng).

– Văn dùng được, chỉ tứ còn lộn-xộn, chưa sắp thứ-tự được. Còn thiếu lý. Cho 5 điểm.

Thừa-Sử Phước bạch: – Xin thêm điểm cho bài của Hưỡng.

– Cười . . . . . . . . . . . . . . . .

(Đọc bài của Luật-Sự Cao).

– Văn còn túng khúc trạng, không có luận, không đầu, lẫn-quẩn, còn thiếu tứ. Bài làm đã có ý. Cho 5 điểm.

(Đọc bài của Thư-ký Minh).

– Bài làm mất đầu, luận bao quát, mà thiếu nghĩa và thâu không gọn đề. Được 5 điểm. Còn nữa trả bài?

Luật-Sự Nhung bạch: – Bài làm chưa rồi, thiếu câu kết, xin cho kỳ tới trả.

– Phải trả bài mới được.

(Hưỡng đọc dùm bài của Luật-Sự Nhung).

– Bài làm còn thiếu luận, vì đã định nghĩa riêng từ đề một thì phải có luận riêng cũng từ đề, sau rồi mới luận chung. Trong bài luận ít hơn trạng, kêu là thủ vĩ bất đồng, làm có tứ, phải luận thêm cho đủ nghĩa rồi mới gom hết. Cho 5 điểm. Còn em Hợi?

(Đọc bài của Luật-Sự Hợi).

– Cho tứ rộng, mà định nghĩa còn túng, văn chưa trôi chảy. Ráng thêm, trạng luận chưa phân biệt. Cho 5 điểm.

Luật-Sự Cẩm bạch: – Xin cho kỳ tới.

– Nhớ hẹn nghe. Chị đòi nợ như đĩa đói đó! Đáng lẽ, đêm nay Chị cho bài mẫu song vì Nhung mệt rồi. Thôi để đêm khác, mấy em gom chung hết mấy bài, rồi luận ý làm nên một bài Chị coi thử.

Thừa-Sử Phước bạch: – Xin gom đưa cho Thừa-Sử Trấn.

– Cứ ai cũng được, chớ phạt thì bị chung đó nghe. Mấy em hãy để ý, là bịnh chung của mấy em ở chổ hành văn không định thức, tứ và nghĩa không gom đề. Ráng học cho thật rõ nghĩa rồi định câu văn cho gọn, dùng chữ không dư không thiếu. Chị khen chung mấy em là đã tấn-triển được khá rồi đó. Hãy ráng thêm.

Chị kiếu.

TÁI CẦU :

Cao Thượng-Phẩm


Bần Đạo chào mấy em,

– Mấy câu Bần Đạo hỏi, mấy em trả lời coi thử thế nào?

(Đọc bài của Thừa-Sử Trấn).

– Câu trả lời về “Sự xuất-hiện của Linh-hồn” ít quá, phải nói rằng: Điểm Chơn Linh là một chiết linh của Ngôi Thái-Cực. Nơi Ngôi Thái-Cực là quyền năng của cả mọi thương yêu tự-toại, không di không dịch. Vậy thì chiết linh của Ngôi Thái-Cực, tức là điểm Linh-quang, hay là Linh-hồn do nơi khối thương yêu vô tận, sáng suốt vô biên mà nảy sanh trên vạn-linh, tạo thành luật công-bình và bác-ái.

– Em nào có bài thì trả Bần Đạo coi.

(Đọc bài của Luật-Sự Hưỡng).

– Trả-lời vắn tắt quá! Còn nữa không?

(Đọc bài của Minh).

– Cũng vậy, còn nữa không?

Câu “Linh-hồn phát hiện thế nào” thì nói như vầy: “Ngôi Thái-Cực là Chúa-Tể Càn-khôn vũ-trụ, nắm lẽ điều-hòa mà vận chuyển vạn-linh. Vì có quyền vi-chủ để giữ quyền năng tạo vị, nên phải chiết linh, tức là chia sớt quyền năng, đặng điều khiển vạn-linh, trong khuôn viên tạo-đoan định ngôi, lập vị”.

“Linh-hồn là gì?” thì nói rằng: “Sự sáng suốt của một nguyên-nhân và một hóa-nhân, biệt phân từ chánh định lẽ công tư, biết thương yêu cùng tội lỗi, ấy là trí sáng-suốt đó vậy”.

Còn về “Quyền năng”, mấy em đã được hiểu rõ câu trả lời của Trấn, đủ nghĩa rồi đó! (1)

Mấy em phải chịu khó tìm học trong những bài đã có, để tìm và định nên lý sâu xa. Định và tầm được rồi, thì mấy em đã rộng trí-thức trong Chơn-Truyền chánh-pháp đó!

Bần Đạo cho câu hỏi nữa, kỳ tới trả lời:

1.– Chơn Thần kết hợp với Chơn khí do nơi đâu?

2.– Chơn Thần và Chơn khí chế ngự xác thân để làm gì?

3.– Chơn Thần sáng suốt thế nào? Và khi nào mới nên hình?

4.– Cả Đệ Nhị xác thân dùng để làm gì trong cơ tấn-hóa?

Mấy em ráng tìm lý cho đủ.

Bần Đạo kiếu.

THĂNG.