37b. Đức Cao Thượng-Phẩm luận về sự phát hiện của Linh-Hồn
ID027605 - Chương : 37b. Đức Cao Thượng-Phẩm luận về sự phát hiện của Linh-Hồn 🖶 Print this Chương
Sách : Luật Tam Thể
Tác Giả : Đức Thượng Phẩm CAO QUỲNH CƯ (1888-1929)

37b. Đức Cao Thượng-Phẩm luận về sự phát hiện của Linh-Hồn

Bát-Nương


Giải thích trong ba câu hỏi, dựa theo bài làm của Thừa-Sử Phạm Ngọc Trấn, ngày 5 tháng 2 Nhâm-Thìn.

1.– Linh-hồn do đâu phát hiện và phát hiện thế nào?

Thừa-Sử Trấn trả lời: - Linh-hồn do Đức Chí Tôn mà phát hiện. Phát hiện để chế ngự Chơn Thần và thể xác, tiến-hóa theo khuôn viên đạo-đức của Tạo-Đoan là bác-ái và công-bình, lập nên công-quả mà đoạt phẩm vị Thiêng-Liêng.

Đức Cao Thượng-Phẩm dạy: - Ít quá, phải nói rằng, điểm Chơn Linh là một chiết linh của Ngôi Thái-Cực. Nơi Ngôi Thái-Cực là quyền năng của cả mọi thương yêu tự-tại, không di không dịch. Vậy thì chiết linh của Ngôi Thái-Cực, tức là điểm Linh-quang hay là Linh-hồn do nơi khối thương yêu vô tận, sáng suốt vô biên mà nãy sanh trên vạn-linh, tạo thành luật công-bình và bác-ái.

Câu "Linh-hồn phát hiện thế nào?", thì nói như vầy: "- Ngôi Thái-Cực là chúa-tể càn-khôn vũ-trụ, nắm lẽ điều-hòa mà vận-chuyển vạn-linh. Vì có quyền vi-chủ để giữ quyền năng tạo-vị, nên phải chiết-linh tức là chia sớt quyền năng đặng điều-khiển vạn linh trong khuôn viên Tạo-đoan định ngôi lập vị."

2.– Linh-hồn là gì?

Thừa-Sử Trấn trả lời: - Linh-hồn là nguyên thể vô-hình, tức là điểm Linh-quang chia sớt do nơi Ngôi Thái-Cực.

Đức Cao Thượng-Phẩm dạy: Linh-hồn là gì? Thì nói rằng “- Sự sáng suốt của một nguyên-nhân và một hóa-nhân, biệt phân tà chánh, định lẽ công tư, biết thương yêu cùng tội lỗi, ấy là trí sáng suốt đó vậy.

3.– Quyền năng Tạo-đoan của Đức Chí Tôn là thế nào?

Thừa-Sử Trấn trả lời: - Đức Chí Tôn là chúa của sự sống, toàn quyền thống ngự vạn-vật, vi chủ Thần, Thánh, Tiên, Phật, đại từ đại bi, dùng sanh quang nuôi sống muôn loài, dùng huyền-diệu vô biên mà tạo nên phẩm-vị cho toàn con cái của Người.

– Quyền năng của Phật Mẫu thế nào?

Thừa-Sử Trấn trả lời: - Phật Mẫu là Đấng Tạo-Đoan cả Càn-Khôn hữu-vi, nắm trọn chơn-pháp tạo thành sắc-tướng cho muôn loài trong vũ-trụ, ban cho ta Chơn Thần để bão-sanh thể xác, gầy dựng nên cơ Đời, lập thành trường thi công-quả, hầu đoạt phẩm-vị Thiêng-Liêng. Chưởng quyền khai tông định Đạo, dưỡng sanh đảm bảo hồn hài cho vạn-vật, tức là mẹ sanh của tất cả.

Đức Cao Thượng-Phẩm dạy: “- Về quyền năng, mấy em đã được hiểu rõ câu trả lời của Trấn, đủ nghĩa rồi đó.

Mấy em phải chịu khó tìm học trong những bài đã có, để tìm và định nên lý sâu xa. Định và tầm được rồi, thì mấy em đã rộng kiến-thức trong Chơn-Truyền Chánh-Pháp đó.”

Khóa học đến đây tạm ngưng.