8. Nguyên Căn của Đức Lý.
ID027635 - Chương : 8. Nguyên Căn của Đức Lý. 🖶 Print this Chương
Sách : Luận Đạo - Nguyễn Long Thành
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

8. Nguyên Căn của Đức Lý.

Chúng ta thờ chơn linh của Lý Bạch làm Giáo Tông Đạo Cao Đài chớ chúng ta không thờ thi hào Lý Bạch làm Giáo Tông Đạo Cao Đài bao giờ. Chơn linh Lý Bạch là một khối thần lực của Thượng Đế từ tạo thiên lập địa đã có khối đó cũng giống như trường hợp của Đức Hộ Pháp.

" ...chính tay ngài cầm bút viết :

Ánh Thái Cực biến sanh Thái Bạch.
Hiện kim Tinh trọng trách Linh Tiêu.
Quyền năng vưng thửa Thiên triều.
Càn khôn thế giới dắt dìu tinh quân. (1)

Căn cứ vào bốn câu thi trên, chúng ta có thể hiểu: nguyên căn của ngài bắt nguồn từ khối đại chơn linh (Ngôi Thái Cực) đã biến sanh ra một khối năng lượng sáng trắng to lớn vô cùng. (căn cứ Hán Việt Từ Điển Nguyễn văn Khôn - XB năm 1969 thì: Thái là rất lớn. Bạch là sắc trắng, rỏ ràng, sáng sủa).

Như vậy, lúc khởi thủy của vũ trụ, ngài vốn không có danh xưng nhưng quyền năng thì vô cùng to lớn (ba câu thơ sau đã nói rỏ).

Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, cho đến lúc :

Tinh quân thọ sắc thuở Phong Thần.
Cho đến Đường triều mới biến thân.
Thái Bạch Kim Tinh đang trị thế,
Trường canh trích tử đến thăm trần. (2)

Thì danh xưng Thái Bạch mới có ở đời Phong Thần. Đến đời nhà Đường ngài mới chiết chơn linh đầu kiếp là một đại thi hào Lý Bạch.

Nay chúng ta tôn kính Ngài qua danh xưng trong một kiếp xuống trần của Ngài là Ông Lý Bạch, người có công trong nền văn học Trung Quốc đời nhà Đường. Chúng ta mượn kiếp này của Ngài để tôn thờ một quyền năng thiêng liêng cao trọng với danh hiệu "Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ", Ngài đã và đang :

Vâng linh Ngọc Hư nay xuống thế,
Tam kỳ độ rỗi các nguyên nhân. (3)

(1), (2), (3) - Trích quyển "Lời Thuyết Đạo" của Đức Hộ Pháp - Quyển ba trang 46.