Lời Cảm Tạ

Xin Chân Thành Tri Ân

Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Quý vị chức sắc trong Ban Kiểm duyệt kinh sách Tòa Thánh Tây Ninh đã giúp chúng tôi nhiều ý kiến xây dựng, bổ khuyết những chỗ thiếu sót.

Hiền Huynh Lễ Sanh Ngọc Hồng Thanh và bạn Nguyễn Thành Luông đã soạn thay chúng tôi chương nói về việc thờ cúng.

Đa Tạ
Nguyễn Long Thành

Ngài Bảo Đạo H.T.Đ
Trưởng Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách
cho phép số 91/BKD.TT.
Ngày 9 tháng 5 Giáp Dần (28-06-1974)