1. Tựa

“Tôi nhớ một phen kẻ nghịch Đạo để lời gièm pha biếm nhẽ rằng văn từ của Thầy xem rất thường tình. Tôi chấp bút phân phiền cùng Thầy, Thầy dạy rằng: - Con ôi! Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn hay chữ, đứa ám muội đông hơn đứa thông minh. Thầy đến chăm nom dạy dỗ đứa ngu dốt hơn là đứa hay giỏi, thà là đứa sáng khôn quá hiểu mà chê Thầy hơn đứa dốt nghe Đạo Thầy mà không rõ lý.. .”

Trên đây là lời của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc nói cùng chư đạo hữu về cách dụng ngôn từ để dạy Đạo của Đức Chí Tôn. Trong nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày lập giáo, xem lại số kinh điển trong Cao Đài vẫn còn quá ít, bậc chơn tu giác tánh văn tài lỗi lạc cũng chẳng được bao nhiêu hầu có đủ tay chung sức lập ngôn thuyết giáo cho chúng sanh nhờ hưởng.

Nhìn lại cách lập pháp của Đức Chí Tôn giao cho Cửu Trùng Đài cầm số mạng nhơn sanh và phân quyền cho Vạn Linh đối cùng Chí Linh, ta mới thấy lòng từ bi của Thầy thật nên quá lẽ.

Cái lý nhiệm mầu “Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa” thì trời đất kia vẫn xoay chuyển không ngừng, còn thân phàm thể ta đây, biết ăn, biết nói, thì cảnh nào việc ấy mới hợp với cơ thiên. Ấy vậy ngôn từ của con người ta là để nói Đạo cho chơn thần giục tấn, xác thân là hành động giúp đỡ Vạn Linh tìm đến Chí Linh.

Phép lập ngôn của người theo Đạo Cao Đài thật không mấy khó mà cũng chẳng phải dễ. Đạo thì bao la vô cùng tận, tế vi nhiệm mầu, còn ngôn ngữ thì giới hạn, ý nghĩa lại hàm hồ. Đức Chí Tôn lại dặn phải lấy lời bình dị mà đem lý Đạo nhiệm mầu vào tâm não đám anh em kém hiểu. Ôi! Chẳng khác nào kẻ nghèo phải lãnh nợ.

Tuy vậy, Thầy vẫn hằng bố hóa, trót bốn mươi chín năm dư, biết bao kẻ nghèo nàn ngu dốt mà vẫn được làm môn đệ yêu dấu của Thầy. Lời lẽ tuy tầm thường, tấm thân rách rưới, nhưng nơi họ tôi thấy có hình ảnh của Chí Tôn.

Nay vẫn noi theo con đường cũ, kẻ hèn này xin góp nhặt đôi lời chuyện vãn cùng chư đạo hữu về những điều thường nhật trong đời sống của người tín đồ Cao Đài. Cầu xin những bậc cao minh chỉ giáo những chỗ sai lầm và các bậc từ tâm thi ơn ấn tống.

Tòa Thánh Tây Ninh
Ngày 10 tháng 4 năm Giáp Dần
(DL: 01-5-1974)
Soạn giả NGUYỄN LONG THÀNH