C. Sự khác biệt về nghi tiết cúng Tiểu Đàn và Đại Đàn
ID027668 - Tiết : C. Sự khác biệt về nghi tiết cúng Tiểu Đàn và Đại Đàn 🖶 Print this Tiết
Chương : 5. Thờ Cúng
Sách : Đời Sống Của Người Tín Đồ Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

C. Sự khác biệt về nghi tiết cúng Tiểu Đàn và Đại Đàn

1. Tại Tòa Thánh

Tiểu Đàn khác với Đại Đàn ở những điểm sau đây:

- Nhạc đờn 3 bài (thay vì 7 bài hoặc 5 bài như trong các kỳ Đại Đàn)
- Lễ Sĩ không đăng điện.
- Không lập ngoại nghi.
- Không đi hoán đàn.

2. Tại Thánh Thất

Tiểu Đàn tại Thánh Thất khác Đại Đàn ở những điểm sau:

- Nhạc đờn 3 bài thay vì 7 bài hoặc 5 bài.
- Lễ Sĩ không đăng điện.
- Không lập ngoại nghi.