D. Cúng Đàn tại Điện Thờ Phật Mẫu
ID027669 - Tiết : D. Cúng Đàn tại Điện Thờ Phật Mẫu 🖶 Print this Tiết
Chương : 5. Thờ Cúng
Sách : Đời Sống Của Người Tín Đồ Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

D. Cúng Đàn tại Điện Thờ Phật Mẫu

Khi vào chầu lễ Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng tại Điện Thờ Phật Mẫu, tất cả mọi người đều mặc áo dài trắng, khăn đóng đen đối với nam phái; nữ phái mặc áo dài trắng thường, dầu cho chức sắc cũng vậy.

Về phương diện hình thức, nơi đây không còn phân biệt phẩm tước, mọi người đều bình đẳng, ai đến trước quì trước, đến sau quì sau.

1. Cách Nhập Đàn

Đúng giờ cúng, Lễ viện đổ 3 tiếng Đại Hồng Chung và đọc kệ lần thứ nhứt như sau:

. Văn chung khấu hướng, huệ trưởng càn khôn. (dọng một tiếng chuông)
. Pháp giái chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn. (dọng một tiếng chuông)
. Án dà ra đế dạ ta bà ha. (dọng một tiếng chuông)

Kệ chuông vừa dứt chư thiện nam tín nữ sắp đặt chỉnh tề, nam thì sắp hàng bên bàn thờ chư chơn linh nam phái, nữ thì sắp hàng hai bên bàn thờ Đức Phật Mẫu và chư chơn linh nữ phái.

Chuông đổ lần thứ hai, cũng 3 tiếng với các câu kệ như sau:

. Nhứt vi u ám tất giai văn.
. Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác.
. Án dà ra đế dạ ta bà ha.

Dứt mỗi câu dọng một tiếng Đại Hồng Chung.

Khi tiếng chuông cuối cùng vừa dứt tất cả xá đàn một xá, bước vào trong sắp thành hàng ngó lên bàn thờ.

2. Nhạc Tấu Huân Thiên

Nhạc đờn 5 bài dứt, Lễ viện khắc chuông mọi người kỉnh ba xá quì xuống.

3. Mật niệm Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng

(Nhớ là không có lấy dấu Phật, Pháp, Tăng). Niệm như sau:

. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn (xá một xá).
. Nam mô Cửu Vị Tiên Nương (xá một xá).
. Nam mô Bạch Vân Động Chư Thánh (xá một xá).

4. Đọc các bài kinh sau đây:

. Niệm Hương:
“Đạo gốc bởi ...”

Khi đọc dứt kinh lạy 9 lạy (lạy 3 lần, mỗi lần 3 gật, mỗi gật niệm Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn)

. Khai Kinh:
"Biển trần khổ vơi vơi trời nước .. ."

Khi đọc dứt câu, cúi đầu chớ không có lạy.

. Phật Mẫu chơn kinh:
“Tạo Hóa Thiên huyền vi Thiên Hậu.. .”

Khi đọc dứt câu kinh lạy 9 lạy (lạy 3 lần, mỗi lần 3 gật, mỗi gật niệm Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn).

. Dâng Tam Bửu (Hoa, Rượu, Trà)

Chú ý: Bài dâng hoa câu thứ tư phải đọc: “Cúi mong Phật Mẫu rưới ân thiên” thay vì đọc “Cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên”.

Dứt mỗi bài thài lạy 9 lạy (lạy 3 lần, mỗi lần 3 gật, mỗi gật niệm Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn).

5. Sớ Văn thượng tấu

Đọc sớ và đốt sớ xong, lạy 9 lạy (lạy 3 lần, mỗi lần 3 gật, mỗi gật niệm Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn).

6. Ngũ nguyện

Nam mô:
Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai,
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh,
Tam nguyện xá tội đệ tử,
Tứ nguyện thiên hạ thái bình,
Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh.

Đọc ngũ nguyện xong, lạy 9 lạy (lạy 3 lần, mỗi lần 3 gật, mỗi gật niệm Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn)

Đứng lên xá ba xá trở ra sắp thành hàng tam ban, nam theo nam, nữ theo nữ.

7. Kệ chuông Bãi Đàn

(Y như câu kệ tại Đền Thánh và Thánh Thất, cách dọng chuông cũng y như vậy).

Xong mọi người từ từ xá Đàn trở ra.