E. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Tòa Thánh, Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu
ID027670 - Tiết : E. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Tòa Thánh, Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu 🖶 Print this Tiết
Chương : 5. Thờ Cúng
Sách : Đời Sống Của Người Tín Đồ Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

E. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Tòa Thánh, Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu

1. Tại Tòa Thánh và các Thánh Thất

Ngoài các buổi cúng đại đàn và tiểu đàn nhằm vào các ngày đại lễ và tiểu lễ (ngày vía, ngày kỷ niệm các bậc chức sắc tiền bối có công lớn với Đạo, ngày mồng một, ngày rằm hàng tháng tính theo âm lịch), tại Tòa Thánh và các Thánh Thất luôn luôn có các buổi cúng hàng ngày vào các giờ:

. Tý (0 giờ khuya)
. Mẹo (6 giờ sáng)
. Ngọ (12 giờ trưa)
. Dậu (18 giờ chiều)

gọi là cúng tứ thời.

Cúng tứ thời giản dị hơn cúng đại đàn và tiểu đàn, nghi tiết được tóm lược như sau:

Đến giờ cúng, Lễ vụ kệ 3 câu chú đánh 3 tiếng Đại hồng Chung lần thứ nhứt, chức sắc, chức việc và đạo hữu tuần tự vào chánh điện (nam bên tả, nữ bên hữu theo hướng từ trong nhìn ra), cũng đứng hai bên quay mặt vào nhau, sắp theo thứ tự phẩm trật. Xong Lễ vụ tiếp tục kệ 3 câu chú, đánh 3 tiếng Đại Hồng Chung lần thứ hai, mọi người tiếp tục hành lễ với những động tác giống như phần trình bày ở đoạn trước. Tuy nhiên các phần nghi lễ sau đây không có trong các buổi cúng tứ thời:

- Hoán Đàn.
- Nhạc tấu huân thiên.
- Dâng tam bửu (chỉ dâng một trong ba món và đọc một bài thài tùy theo thời cúng: thời Tý và Ngọ dâng rượu – thời Mẹo và Dậu dâng trà)
- Chỉnh sát cúng phẩm.
- Thuyết Đạo.

Trong lúc đồng nhi đọc kinh, có hòa tấu nhạc đệm theo.

Cúng xong, lễ vụ kệ ba câu chú, khắc ba tiếng Đại Hồng Chung lần thứ ba và bãi đàn.

2. Tại Điện Thờ Phật Mẫu

Cũng như tại Tòa Thánh và các Thánh Thất, ngoài các kỳ cúng Đàn, thường nhật cũng luôn luôn cúng tứ thời vào các giờ qui định như trên.

Thể thức hành lễ cũng giống như phần trình bày ở phần D (Cúng Đàn tại Điện Thờ Phật Mẫu), tuy nhiên các phần sau đây được giảm chế:

- Nhạc tấu huân thiên.
- Dâng tam bửu (chỉ dâng một trong ba món giống như ở Tòa Thánh).
- Sớ văn thượng tấu.

Trong khi đồng nhi đọc kinh có nhạc đệm theo.