B. Bí Pháp cầu nguyện
ID027703 - Tiết : B. Bí Pháp cầu nguyện 🖶 Print this Tiết
Chương : 14. Lời Cầu Nguyện Hằng Ngày
Sách : Đời Sống Của Người Tín Đồ Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

B. Bí Pháp cầu nguyện

Bí quyết trong phép cầu nguyện là phải thành ý, chánh tâm, có đức tin mạnh mẽ, thần trí phải thật yên tĩnh và lập lại nhiều lần lời cầu nguyện trong một thời gian nào đó và điều cầu xin không quá hơn những gì mà định mệnh đã an bày cho mỗi cá nhân trong mỗi kiếp sanh mới có cảm ứng được.

Cũng có những kẻ mà đời sống đầy những tham vọng cá nhân phàm tục, không biết lẽ dinh hư tiêu trưởng là gì, quên câu luân hồi nghiệp báo tiền khiên vay trả chỉ vụ lấy điều lợi trước mắt, họ đi vào cửa Đạo, lễ bái nhiệt tình trong buổi đầu với một thâm tâm mong cầu sự đổi chác có lợi bội phần đối với thế giới Thần Linh.

Họ cũng cầu nguyện rất nhiều nhưng chỗ mong cầu vụ lợi phàm tục không được đáp ứng bèn mất đức tin cho rằng Trời Phật không linh. Lợi dụng tâm lý thấp thỏi nầy một số đồng cốt cùng với những tâm linh xấu tìm cách dẫn dụ đức tin của họ xa dần chánh giáo và chung cuộc họ đã lạc bước vào con đường tả đạo bàn môn lúc nào không hay. Thật đáng tiếc và con số tín đồ này cũng không phải là ít.

Lời cầu nguyện chắc chắn được đáp ứng dù ít hay nhiều là những lời cầu nguyện Hội Thánh đã đặt thành pháp trong kinh điển như:

Ngũ nguyện, dâng Tam Bửu, kinh Thế Đạo: trước và sau khi ăn, khi đi ngủ, lúc thức dậy, khi đi ra đường, lúc trở về v.v...

Tất cả đều mang ý nghĩa một tinh thần hướng thượng vô biên, sẵn sàng phụng sự vạn linh sanh chúng để sau một kiếp mang xác phàm chơn thần nhập vào cõi hằng sống được. Chẳng hạn như:

Nên người con nguyện ra tài lợi sanh
Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh.
(Kinh ăn cơm rồi)

Bước ra một bước cảm hoài căn tu.
(Kinh đi đường)

Bồng lai cực lạc chỉ chừng
Đẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh.
(Kinh đi ngủ)

Hay lời cầu nguyện khi dâng Tam Bửu nội dung tóm tắt như sau:

"Con xin dâng cả hình hài, trí não và linh hồn con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng". (Trích LTĐ của ĐHP Q1 tr 115)